Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2010-11-22

9/RPO/PZM/2010

Rodzaj zamówienia:zapytanie ofertowe
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie jednej tablicy pamiątkowej ze szkła hartowanego o wymiarach 70 cm wys. x 90 cm szer. w ramach promocji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Termin realizacji:30 listopada 2010 roku
Miejsce realizacji:
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Prywatnego Zarządu Mieszkaniami Sp. z o.o. przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu – sekretariat II piętro w terminie do dnia 25 listopada 2010 r. do godz. 10.00.
Termin składania ofert:2010-11-25
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - posiada doświadczenie w zakresie realizacji zamówień o charakterze informacyjno-promocyjnym współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów wspólnotowych lub krajowych.
Kryteria wyboru:cena 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2010-11-26

Informacja o wyniku przetargu

 

 

PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918

                                                                                                  

 

 

                                                                                                         Wrocław, dnia 26.11.2010 r.

 

 

 

WYNIKI

 

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu          przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż zapytanie ofertowe                         nr 9/RPO/PZM/2010, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „wykonanie jednej tablicy pamiątkowej ze szkła hartowanego                     o wymiarach 70 cm wys. x  90 cm szer. w ramach promocji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

W wyznaczonym terminie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

- a/a