Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2011-06-03

3/PZM/2011

Rodzaj zamówienia:roboty budowlane
Numer CPV:45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP:141500-2011
Data ogłoszenia w BZP:2011-06-02
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:roboty budowlane polegajace na wykonaniu remontu i przebudowy elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej piwnic i strychów oraz wymianą bramy wejściowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 61 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną i przedmiarem robót
Termin realizacji:15-12-2011
Miejsce realizacji:Wspólnota Mieszkaniowa ul. Pomorska 61 Wrocław
Wadium:10000.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składaś w siedzibie Zamawiającego tj. Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8 Wrocław pok. nr 12 II piętro
Termin składania ofert:13-06-2011 godz. 9:00
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załączniku do niniejszego ogłoszenia
Kryteria wyboru:cena 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2011-07-01

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                                                           Wrocław, dnia 01.07.2011 r.
 
 
 
WYNIKI PRZETARGU NR 3/PZM/2011
 
 
       
Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu          przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe                         nr 3/PZM/2011 ogłoszone na stronie BZP Nr 141500 - 2011, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na „roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu i przebudowy elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej piwnic i strychów oraz wymianą bramy wejściowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 61                         we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną                        i przedmiarem robót” zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
                       MOLĘDA BUILIDING GROUP Krzysztof Molęda
Podlasek 8a 
28-130 Stopnica
       
Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za kwotę brutto 722 508,62 złotych, uzyskując najwyższą ocenę.
Ogólna ocena ofert Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Cena brutto
ocena
1
„PELESCRIME” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Sp. z o.o.
Ul. Dawida 30/1a 50-527 Wrocław
734 824,45 zł.
98 pkt
2
MOLĘDA BUILIDING GROUP Krzysztof Molęda
Podlasek 8a 28-130 Stopnica
722 508,62 zł.
100 pkt
 
 
Otrzymują:
- Adresat
- a/a