Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2011-07-08

4/PZM/2011

Rodzaj zamówienia:roboty budowlane
Numer CPV:45000000-7,45261900-3
Numer ogłoszenia w BZP:190342-2011
Data ogłoszenia w BZP:2011-07-08
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 39 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
Termin realizacji:2011-11-15
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Pomorska 39
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w kopertach z opisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 4/PZM/2011”, w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we
Termin składania ofert:j.w.
Miejsce otwarcia ofert:j.w
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załączniku
Kryteria wyboru:

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2011-07-20

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
L.dz. /PZM/2011                                                                        Wrocław, dnia 20.07.2011 r.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 PRZETARG OGRANICZONY
 NR 4/PZM/2011
 
 
 
Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 4/PZM/2011 ogłoszone na stronie BZP Nr 190342 - 2011, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na „roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 39 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych” zostało unieważnione w myśl art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 
 
 
UZASADNIENIE
W toku postępowania nie wpłynął do Zamawiającego w wyznaczonym terminie ani jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
- a/a