Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2011-07-21

5/PZM/2011

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7, 45261900-3
Numer ogłoszenia w BZP:211388-2011
Data ogłoszenia w BZP:2011-07-21
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 39 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych
Termin realizacji:2011-11-15
Miejsce realizacji:Wrocław ul.Pomorska 39
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w kopertach z opisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 5/PZM/2011”, w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we
Termin składania ofert:
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wykaz winien zawierać, co najmniej jedno zrealizowane zadanie z zakresu robót dekarskich o wartości nie mniejszej niż 150 000 złotych brutto). 4. Dysponują kierownikiem budowy z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ), zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą). 5.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Zapewnią przed przystąpieniem do robót, sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego ( art. 21a). 7. Posiadają aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną min. 300 000 złotych. 8. Udzielą nie krótszej niż 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Kryteria wyboru:1 Doświadczenie: 1) według ilości zrealizowanych robót budowlanych o wartości odpowiadającej przedmiotowi zamówienia : - 1 robota budowlana – 1 pkt - 2 roboty budowlane – 2 pkt - 3 roboty budowlane – 3 pkt - 4 roboty i powyżej 4 robót budowlanych

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2011-08-17

Informacja o wyniku przetargu

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918

                                                                                                Wrocław, dnia 17.08.2011 r.
 
         
 
 
WYNIKI
PRZETARGU NR 5/PZM/2011
 
 
 
Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 5/PZM/2011 ogłoszone na stronie BZP Nr 211388 - 2011, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na „roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 39 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych” zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
                       „TOCHACZ” Sienkiewicz Józef
                          ul. Zaułek Rogoziński 9/6
                                 51-116 Wrocław
 
Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za kwotę brutto 115 000,00 złotych, uzyskując najwyższą ocenę.
Ogólna ocena ofert Wykonawców uczestniczących w postępowaniu

Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Cena brutto
ocena
1
„TOCHACZ” Sienkiewicz Józef
ul. Zaułek Rogoziński 9/6
51-116 Wrocław
115 000,00 zł.
100 pkt
2
„PELESCRIME” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne Sp. z o.o.
Ul. Dawida 30/1a 50-527 Wrocław
151 174,02 zł.
76 pkt

 
 
 
Otrzymują:
- Adresat
- a/a