Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2011-08-31

6/PZM/2011

Rodzaj zamówienia:roboty budowlane
Numer CPV:45.00.00.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:267974-2011
Data ogłoszenia w BZP:2011-08-31
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:niższa niż kwoty określone w przepisach wydanychna podstawie art. 11 ust. 8
Przedmiot zamówienia:roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brodatego 10 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną.
Termin realizacji:zakończenie robót do dnia 16.04.2012 r.
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Brodatego 10
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawiera załącznik - ogłoszenie
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12 do dnia 08.09.2011 r. do godz. 10:00.
Termin składania ofert:2011-09-08
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (wykaz winien zawierać, co najmniej jedno zrealizowane zadanie z zakresu robót dekarskich o wartości nie mniejszej niż 150 000 złotych brutto). 4. Dysponują kierownikiem budowy z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ), zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą). 5.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Zapewnią przed przystąpieniem do robót, sporządzenie przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego ( art. 21a). 7. Posiadają aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w okresie realizacji przedmiotu umowy na sumę gwarancyjną min. 300 000 złotych. 8. Udzielą nie krótszej niż 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane.
Kryteria wyboru:szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawiera załącznik - ogłoszenie

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2011-10-13

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
L.dz. /PZM/2011                                                                        Wrocław, dnia. 12.10.2011 r.
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 PRZETARG OGRANICZONY
 NR 6/PZM/2011
 
 
 
Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 6/PZM/2011 ogłoszone na stronie BZP Nr 267974 - 2011, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na „roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brodatego 10 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną” zostało unieważnione w myśl art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
 
 
 
UZASADNIENIE
Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
- uczestnicy postępowania
- a/a