Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2011-10-21

7/PZM/2011

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:277461-2011
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brodatego 10 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną.
Termin realizacji:do 29.06.2012
Miejsce realizacji:Wrocław ul Brodatego 10
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowe informacje zawarte są w ogłoszeniu stanowiącym załącznik
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:
Termin składania ofert:
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w kopertach z opisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 7/PZM/2011”, w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12 do dnia 31.10.2011 r. do godz. 10:00.
Kryteria wyboru:100% cena

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2011-12-12

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
 
 
L.dz. /PZM/2011                                                                             Wrocław, dnia 12.12.2011r.
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
PRZETARG NR 7/PZM/2011
 
                        
 
Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 7/PZM/2011 ogłoszone na stronie BZP Nr 277461-2011, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na „roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Brodatego 10 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót oraz dokumentacją techniczną” zostało rozstrzygnięte , a do realizacji zadania wybrana została firma:
                       „TOCHACZ” Siankiewicz Józef
                          ul. Zaułek Rogoziński 9/6
                                 51-116 Wrocław
 Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za kwotę brutto 158 878,32 złotych.
 
Ogólna ocena ofert Wykonawców uczestniczących w postępowaniu
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Cena brutto
ocena
1
„TOCHACZ” Siankiewicz Józef
ul. Zaułek Rogoziński 9/6
51-116 Wrocław
158 878,32 zł.
100 pkt
 Uzasadnienie:
Wybrany Wykonawca jako jedyny ubiegał się o udzielenie zamówienia, a jego oferta była zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
Otrzymują:
- Adresat
-a/a