Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-02-29

1/PZM/2012

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie oddzielnie dla każdej z niżej wymienionych wspólnot mieszkaniowych Studium Wykonalności: ZADANIE 1 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pomorskiej 59 we Wrocławiu, ZADANIE 2 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pomorskiej 61 we Wrocławiu, ZADANIE 3 Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 1 we Wrocławiu, ZADANIE 4 Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 2 we Wrocławiu, ZADANIE 5 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Św. Wincentego 5 we Wrocławiu, ZADANIE 6 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Św. Wincentego 6 we Wrocławiu.
Termin realizacji:28.03.2012r. Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu
Miejsce realizacji:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Otwarta 3/5 Wrocław
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Prywatnego Zarządu Mieszkaniami Sp. z o.o. przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu – sekretariat II piętro, z dopiskiem „Studium wykonalności 1/PZM/2012” lub na adres patron@pzm-patron.pl
Termin składania ofert:Od 29.02.2012r. do 05.03.2012r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w zakresie opracowania studium wykonalności na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 9 "Miasta" Działanie 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców". Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia posiadanego doświadczenia jest przesłanie wypełnionego załacznika nr 2 "Wykaz wykonanych usług". Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy oferenta i zawierać cenę za poszczególne zadania.
Kryteria wyboru:100% cena

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2012-03-07

Informacja o wyniku przetargu

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego
                                                     Wrocław, dnia 07.03.2012 r.
 
 
OGŁOSZENIE WYNIKÓW
 ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 NR 1/PZM/2012
Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza nr 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 1/PZM/2012 ogłoszone na stronie PZM Sp. z o.o., którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na  opracowanie oddzielnie dla każdej z nw. wspólnot mieszkaniowych Studium Wykonalności:
Zadanie 1 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pomorskiej 59 we Wrocławiu,
Zadanie 2 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Pomorskiej 61 we Wrocławiu,
Zadanie 3 Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Powstańców Wielkopolskich 1 we Wrocławiu,
Zadanie 4 Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Powstańców Wielkopolskich 2 we Wrocławiu,
Zadanie 5 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Św. Wincentego 5 we Wrocławiu,
Zadanie 6 Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Św. Wincentego 6 we Wrocławiu,
 
zostało rozstrzygnięte,  a do realizacji usługi wybrana została firma:
EUROSTO
MICHAŁ SZYMCZAK
Ul. Dworcowa 4
85-009 Bydgoszcz
Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie zadań od 1 do 6 będących przedmiotem zamówienia  za kwotę brutto 11 955,60 zł (za sześć zadań) – najkorzystniejsza cena.
 Cena brutto za jedno zadanie 1 992,60 zł
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Cena brutto
za jedno zadanie
ocena
1
JACEK KAWALA
FRAM KONSULTING
Ul. Prof. Wicherkiewicza 17/12
30-389 Kraków
2 458,77 zł.
81 pkt
2
DELTA PARTNER
STOWARZYSZENIE WSPIERANIA
INICJATYW GOSPODARCZYCH
Ul. Zamkowa 3A/1
43-400 Cieszyn
6 000,00 zł.
33 pkt
3
EUROSTO
MICHAŁ SZYMCZAK
Ul. Dworcowa 4
85-009 Bydgoszcz
1 992,60 zł.
100 pkt
4
COUNSEL
EWA MIECHWIEJ
Ul. Podwale 58/8
50-010 Wrocław
4 900,00 zł.
41 pkt
5
BUSINESS MOBILITY INTERNATIONAL
Sp. z o.o.
Ul. Lutosławskiego 18
76-200 Słupsk
2 460,00 zł.
81 pkt
6
INVENI CONSULTING Sp. z o.o.
Ul. Krakowska 10, pok. 213
53-015 Wrocław
12 300,00 zł.
16 pkt
7
AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI
SPÓŁKA AKCYJNA
Ul. Ostródzka 38
54-116 Wrocław
9 840,00zł.
20 pkt
 
Jednocześnie informujemy, że podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi 09.03.2012r. o godz. 900, w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8
we Wrocławiu (sekretariat II piętro).