Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-03-06

2/PZM/2012

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Studium Wykonalności dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 57 we Wrocławiu
Termin realizacji:28.03.2012r. Dopuszcza się możliwość skrócenia czasu.
Miejsce realizacji:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. Otwarta 3/5 Wrocław
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Prywatnego Zarządu Mieszkaniami Sp. z o.o. przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu - sekretariat II piętro, z dopiskiem "Studium Wykonalności 2/PZM/2012" lub na adres patron@pzm-patron.pl
Termin składania ofert:Od 06.03.2012r. do 09.03.2012r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie w zakresie opracowania studium wykonalności na potrzeby Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 w ramach Priorytetu 9 "Miasta" działanie 9.1 "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców". Dokumentem niezbędnym do potwierdzenia posiadanego doświadczenia jest przesłanie wypełnionego załącznika nr 2 "Wykaz wykonanych usług" Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy oferenta i zawierac cenę za poszczególne zadania.
Kryteria wyboru:100% cena

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2012-03-12

Informacja o wyniku przetargu

W związku z wystąpieniem okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć, unieważnia się postępowanie przetargowe - zapytanie ofertowe nr 2/PZM/2012 dotyczące wykonania Studium Wykonalności dla Wspólnoty Mieszkaniowej położonej przy ul. Pomorskiej 57.