Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-05-31

3/PZM/MKZ/2012

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7, 45453000-7,45443000-4, 45421000-4, 45260000-7, 45321000-3
Numer ogłoszenia w BZP:182264-2012
Data ogłoszenia w BZP:2012-05-31
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu i przebudowy dachu i elewacji budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków położonego we Wrocławiu przy ul. C.K. Norwida 24, stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, która obejmuje: - remont dachu z izolacją pożarową sufitu klatki schodowej, - ocieplenie stropu strychowego, - remont i przebudowę elewacji frontowej, - ocieplenie elewacji podwórzowej i remont balkonów, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych.
Termin realizacji:20 listopada 2012 r.
Miejsce realizacji:Wrocław ul. C.K.Norwida 24
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Wnioski należy składać w zamkniętych kopertach z opisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 3PZM/MKZ/2012”, w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12
Termin składania ofert:wnioski należy składać do 08.06.2012 r. do godz. 12:00.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz winien zawierać, co najmniej trzy zrealizowane i potwierdzone zadania z zakresu robót budowlanych na obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300 000 złotych brutto każde zadanie). 4. Dysponują kierownikiem budowy z odpowiednimi uprawnieniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na obiektach zabytkowych, zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą). 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Udzielą gwarancji i rękojmi za wady na następujących warunkach: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 7. Posiadają aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 1 000 000 złotych.
Kryteria wyboru:cena 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2012-07-02

Informacja o wyniku przetargu

 

PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918

                                                                                           Wrocław, dnia 02.07.2012 r.

 

WYNIKI

PRZETARGU NR 3/PZM/MKZ/2012

 

                  Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu                 przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe                                  nr 3/PZM/MKZ/2012 ogłoszone na stronie BZP Nr 182264-2012, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na „roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu i przebudowy dachu i elewacji budynku mieszkalnego wpisanego do rejestru zabytków położonego we Wrocławiu                   przy ul. C.K. Norwida 24, stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej                   w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, która obejmuje:

- remont dachu z izolacją pożarową sufitu klatki schodowej,

- ocieplenie stropu strychowego,

- remont i przebudowę elewacji frontowej,

- ocieplenie elewacji podwórzowej i remont balkonów,

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

- izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych”

zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM sp. c.

D.Sawińska, T.Sawiński

ul. Koskowicka 10

59-220 Legnica

Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za kwotę brutto 1 114 486,51 złotych. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM sp. c. była jedyną ofertą, złożoną w toku prowadzonego postępowania, niepodlegającą odrzuceniu.

 

Ogólna ocena ofert(y)

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena brutto

ocena

1

Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM sp. c. D.Sawińska ,T.Sawiński

ul. Koskowicka 10, 59-220 Legnica

1 114 486,51 zł.

100 pkt

 

Podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi w dniu 09.07.2012 r. godz. 10.00 w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. H.Sienkiewicza 8 pok. Nr 13, II piętro.

 

Otrzymują:

- uczestnicy postępowania

- a/a