Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-06-20

4/PZM/2012

Rodzaj zamówienia:ROBOTA BUDOWLANA
Numer CPV:45000000-7, 45453000-7
Numer ogłoszenia w BZP:209566-2012
Data ogłoszenia w BZP:2012-06-19
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu ośmiu balkonów w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Damrota 7 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót.
Termin realizacji:do 31.10.2012
Miejsce realizacji:Wspólnota Mieszkaniowa Damrota 7 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w kopertach z opisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 4./PZM/2012”,
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12
Termin składania ofert:wnioski należy składać do dnia 2012-06-28 do godz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz winien zawierać, co najmniej trzy zrealizowane i potwierdzone zadania z zakresu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto). 4. Dysponują kierownikiem budowy z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą). 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Udzielą gwarancji i rękojmi za wady na następujących warunkach: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 7. Posiadają aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000 złotych.
Kryteria wyboru:cena 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2012-07-18

Informacja o wyniku przetargu

 

            

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                           Wrocław, dnia 18.07.2012 r.
 
WYNIKI
PRZETARGU NR 4/PZM/2012
 
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu                 przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe                                  nr 4/PZM/2012 ogłoszone na stronie BZP Nr 209566-2012, którego przedmiotem     jest zamówienie publiczne na „robotę budowlaną polegającą na wykonaniu remontu ośmiu balkonów w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Damrota 7 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót” zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
Molęda Building Group
Krzysztof Molęda
Podlasek 8a, 28-130 Stopnica
Wybrany Wykonawca zaoferował wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia za kwotę brutto 119 957,61 złotych. Oferta złożona przez firmę Molęda Building Group była jedyną ofertą, złożoną w toku prowadzonego postępowania, niepodlegająca odrzuceniu.
 
Ogólna ocena ofert(y)
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Cena brutto
ocena
1
Molęda Building Group
Krzysztof Molęda
Podlasek 8a, 28-130 Stopnica
119 957,61 zł.
100 pkt
 
Podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi w dniu 20.07.2012 r. godz. 10.00 w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. H.Sienkiewicza 8 pok. Nr 13, II piętro.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
- Adresat
- a/a