Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-07-17

8/RPO/PZM/2012

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7,45443000-4,45321000-3
Numer ogłoszenia w BZP:255978-2012
Data ogłoszenia w BZP:2012-07-17
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu elewacji wraz z ociepleniem elewacji tylnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Powstańców Wielkopolskich 1 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót i dokumentacją projektową
Termin realizacji:30-07-2013
Miejsce realizacji:Wrocław pl. Powstańców Wielkopolskich 1
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:specyfikację otrzymają wykonawcy zaproszeni do złożenia ofert
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w kopertach z opisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 8/RPO/PZM/2012”,
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12
Termin składania ofert:termin składania wniosków - 26.07.2012 godzina 10.00
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz winien zawierać, co najmniej trzy zrealizowane i potwierdzone zadania z zakresu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 300 000 złotych brutto). 4. Dysponują kierownikiem budowy z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą). 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Udzielą gwarancji i rękojmi za wady na następujących warunkach: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 7. Posiadają aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300 000 złotych.
Kryteria wyboru:Zamawiający przyzna Wykonawcy po 10 pkt za każdą poprawnie wykonaną i potwierdzoną robotę budowlaną wykazaną w wykazie wykonanych robót, o którym mowa w pkt 7.2 . Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100.

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2012-07-27

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                                  
 
                                                                                                                       Wrocław, dnia 27.07.2012 r.
 
 
 
 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
PRZETARGOWEGO NR 8/RPO/PZM/2012
 
Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowania przetargowego nr 8/RPO/PZM/2012 ogłoszonego na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych UZP pod nr 255978-2012, którego przedmiotem jest „robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu elewacji wraz z ociepleniem elewacji tylnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Powstańców Wielkopolskich 1 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót i dokumentacją projektową”.
 
 
UZASADNIENIE
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
- uczestnicy postępowania
- a/a