Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-07-18

9/PZM/2012

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7,45300000-0,45453000-7,45320000-6
Numer ogłoszenia w BZP:257868-2012
Data ogłoszenia w BZP:2012-07-18
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karola Miarki 12 we Wrocławiu w podziale na zadania, w zakresie zgodnym z przedmiarami robót: zadanie nr 1 - Wymiana WLZ i ADM na klatce schodowej ww. budynku; zadanie nr 2 - Remont i malowanie klatki schodowej ww. budynku; zadanie nr 3 - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ww. budynku.
Termin realizacji:zadanie nr 1 - termin realizacji robót : 17.08.2012 - 17.09.2012 r. zadanie nr 2 - termin realizacji robót : 17.09.2012 - 30. 11.2012 r. zadanie nr 3 - termin realizacji robót : 17.08.2012 - 30.11.2012 r.
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Karola Miarki 12
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w kopertach z opisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 9/PZM/2012 - zadanie nr ..…”.Zamawiający zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warun
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12
Termin składania ofert:do dnia 26.07.2012 r. do godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz winien zawierać, co najmniej trzy zrealizowane i potwierdzone zadania z zakresu: zad. 1 – robót instalacyjnych elektryczny, zad. 2 – robót tynkarsko-malarskich, zad. 3 – robót izolacyjnych o wartościach nie mniejszych niż 30 000 złotych brutto na zadanie nr 1 oraz o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto na zadania 2 i 3). 4. Dysponują kierownikiem budowy z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą). 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Udzielą gwarancji i rękojmi za wady na następujących warunkach: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 7. Posiadają aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 100 000 złotych w przypadku składania wniosku na zadanie nr 1 oraz na sumę gwarancyjną min. 200 000 złotych w przypadku składania wniosków na zadania nr 2 i 3.
Kryteria wyboru:Zamawiający przyzna Wykonawcy po 10 pkt za każdą poprawnie wykonaną i potwierdzoną robotę budowlaną wykazaną w wykazie wykonanych robót, o którym mowa w pkt 7.2 . Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2012-08-21

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                           Wrocław, dnia 21.08.2012 r.
 
WYNIKI
PRZETARGU NR 9/PZM/2012
 
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 9/PZM/2012 ogłoszone na stronie BZP Nr 257868-2012, którego przedmiotem jest zamówienie publiczne na „Wykonanie robót budowlanych w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Karola Miarki 12 we Wrocławiu  w podziale na zadania, w zakresie zgodnym z przedmiarami robót:
zadanie nr 1 - Wymiana WLZ i ADM na klatce schodowej ww. budynku;
zadanie nr 2 - Remont i malowanie klatki schodowej ww. budynku;
zadanie nr 3 - Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ww. budynku”
zostało rozstrzygnięte w części dotyczącej zadania nr 2 i 3. W części dotyczącej zadania nr 1 postępowanie zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 Pzp., ponieważ w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zawiadamiamy, że do realizacji zadania nr 2 – „Remont i malowanie klatki schodowej ww. budynku” wyłoniono firmę:
„FER-BUD” Sp. z o.o.
ul. Obornicka 49/8
54-113 Wrocław
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
ocena
1
„MAR-PIS” Sp. z o.o.
ul. Żorska 7/42, 47-400 Racibórz
90,7 pkt
4
PPH Marek Bernacki „MARKO”
ul. Poprzeczna 6 Gajków, 55-002 Kamieniec Wrocławski
94,6 pkt
6
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUD-TRANS” Stanisław Czarniak
ul. Siemiradzkiego 20a, 51-631 Wrocław
73,5 pkt
8
„PELESCRIME” PUHP Sp. z o.o.
ul. Dawida 30/1a, 50-527 Wrocław
65,5 pkt
9
„FER-BUD” Sp. z o.o.
ul. Obornicka 49/8, 54-113 Wrocław
100 pkt
  
Natomiast do realizacji zadania nr 3 – „Wykonanie izolacji pionowej i poziomej  ww. budynku” wyłoniono firmę:
PPH Marek Bernacki „MARKO”
ul. Poprzeczna 6 Gajków
55-002 Kamieniec Wrocławski
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
ocena
1
„MAR-PIS” Sp. z o.o.
ul. Żorska 7/42, 47-400 Racibórz
66,7 pkt
2
Budownictwo Energooszczędne „PROGRESS” J.Kijakowski
ul. B. Chrobrego 40/7, 50-254 Wrocław
70,9 pkt
3
PPH Marek Bernacki „MARKO”
ul. Poprzeczna 6 Gajków, 55-002 Kamieniec Wrocławski
100 pkt
5
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BUD-TRANS” Stanisław Czarniak
ul. Siemiradzkiego 20a, 51-631 Wrocław
99,6 pkt
7
„PELESCRIME” PUHP Sp. z o.o.
ul. Dawida 30/1a, 50-527 Wrocław
44 pkt