Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-08-10

11/RPO/PZM/2012

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7, 45.44.30.00-4, 45.45.30.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:296586-2012
Data ogłoszenia w BZP:2012-08-10
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:remont elewacji frontowej i tylnej wraz z dociepleniem w budynku przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 1 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót , dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Termin realizacji:31-10-2013
Miejsce realizacji:Wrocław Pl. Powstańców Wielkopolskich 1
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:opisane w załączniku
Sprawy techniczne:opisane w załączniku
Miejsce składania ofert:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12
Termin składania ofert:wnioski należy składać do 22-08-2012r. godz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz winien zawierać, co najmniej dwa zrealizowane i potwierdzone zadania z zakresu robót budowlanych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 300 000 złotych brutto każde zadanie). 4. Dysponują kierownikiem budowy z odpowiednimi uprawnieniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na obiektach zabytkowych, zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą). 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Udzielą gwarancji i rękojmi za wady na następujących warunkach: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót; b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 7. Posiadają aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300 000 złotych.
Kryteria wyboru:Zamawiający przyzna Wykonawcy po 20 pkt za każdą poprawnie wykonaną i potwierdzoną robotę budowlaną wykonaną na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wykazaną w wykazie wykonanych robót. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynos

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2012-10-01

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                           Wrocław, dnia 28.09.2012 r.
 
WYNIKI
PRZETARGU NR 11/RPO/PZM/2012
 
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu  przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 11/RPO/PZM/2012 ogłoszonym na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Nr 296586 - 2012, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na „remont elewacji frontowej i tylnej wraz z dociepleniem w budynku przy Pl. Powstańców Wielkopolskich 1 we Wrocławiu   w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną” zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
Molęda Building Group
Krzysztof Molęda
Podlasek 8a, 28-130 Stopnica
Oferta złożona przez firmę Molęda Building Group zawiera najniższą cenę.
 
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
ocena
1
Molęda Building Group
Krzysztof Molęda
Podlasek 8a, 28-130 Stopnica
100 pkt
2
EKOINBUD Sp. zo.o.
ul. Wielkopolska 5a
80-180 Gdańsk
95,6 pkt
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi w dniu 18.10.2012 r. godz. 10.00 w siedzibie spółki we Wrocławiu  przy ul. H.Sienkiewicza 8.
 
 
 
 
 
Otrzymują:
- Wykonawcy- wg rozdzielnika
- a/a