Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-08-10

14/RPO/PZM/2012

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7, 45.44.30.00-7, 45.45.30.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:296936-2012
Data ogłoszenia w BZP:2012-08-10
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont elewacji frontowej i tylnej wraz z dociepleniem w budynku przy pl. Powstańców Wielkopolskich 2 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną
Termin realizacji:31-10-2013
Miejsce realizacji:Wrocław Pl. Powstańców Wielkopolskich 2
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:opisane w załączniku
Sprawy techniczne:opisane w załączniku
Miejsce składania ofert:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12
Termin składania ofert:wnioski należy składać do 22.08.2012 r. godz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz winien zawierać, co najmniej dwa zrealizowane i potwierdzone zadania z zakresu robót budowlanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 500 000 złotych brutto każde zadanie). 4. Dysponują kierownikiem budowy z odpowiednimi uprawnieniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń na obiektach zabytkowych, zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą). 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Udzielą gwarancji i rękojmi za wady na następujących warunkach: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót; b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 7. Posiadają aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000 złotych.
Kryteria wyboru:Zamawiający przyzna Wykonawcy po 20 pkt za każdą poprawnie wykonaną i potwierdzoną robotę budowlaną wykonaną na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wykazaną w wykazie wykonanych robót, o którym mowa w pkt 7.2 . Maksymalna ilość punktów możliwa do uzysk

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2012-10-03

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                           Wrocław, dnia 02.10.2012 r.
 
 
 
WYNIKI
PRZETARGU NR 14/RPO/PZM/2012
 
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 14/RPO/PZM/2012 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Nr 296936 - 2012, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego na „remont elewacji frontowej  i tylnej wraz z dociepleniem w budynku przy pl. Powstańców Wielkopolskich 2 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, dokumentacją projektową  i specyfikacją techniczną” zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
EKOINBUD Sp. zo.o.
ul. Wielkopolska 5a
80-180 Gdańsk
 
Oferta złożona przez firmę „EKOINBUD” Sp. z o.o. zawiera najniższą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
 
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
ocena
1
„Molęda Building Group”
Krzysztof Molęda
Podlasek 8a, 28-130 Stopnica
73,7 pkt
2
„Marapol” Sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/7
50-369 Wrocław
oferta odrzucona         na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 6
3
„Wrobud-Zabytki” Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 108a/4
50-441 Wrocław
oferta odrzucona         na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 6
4
„Ekoinbud” Sp. zo.o.
ul. Wielkopolska 5a
80-180 Gdańsk
100 pkt
 
Jednocześnie zawiadamiamy, o odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, ofert złożonych przez niżej wymienionych Wykonawców:
- „Marapol” Sp. z o.o. z siedzibą : ul. Marii Skłodowskiej-Curie 43/7, 50-369 Wrocław;
- „Wrobud-Zabytki” Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Kościuszki 108a/4, 50-441 Wrocław.
 
Uzasadnienie:
W obu przypadkach przyczyną odrzucenia ofert była rażąca niska cena, a złożone przez Wykonawców wyjaśnienia jednoznacznie wskazywały na nieoszacowanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie – zgodnym z dokumentacją przetargową (w szczególności projektem budowlanym i specyfikacją techniczną).
 
Ponadto informujemy, że podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi w dniu 18.10.2012 r. godz. 11.00 w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. H.Sienkiewicza 8.
 
 
 
Otrzymują:
- Wykonawcy- wg rozdzielnika
- a/a