Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-09-25

16/PZM/2012

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7, 44220000-8
Numer ogłoszenia w BZP:365316-2012
Data ogłoszenia w BZP:2012-09-25
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej, bramy wejściowej oraz drzwi od podwórza w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 102 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót
Termin realizacji:zakończenie robót- 20.12.2012r.
Miejsce realizacji:Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wyszyńskiego 102 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załączniku
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załączniku
Miejsce składania ofert:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w kopertach z opisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 16/PZM/2012”, w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12
Termin składania ofert:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać do dnia 04.10.2012 r. do godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w niniejszym ogłoszeniu. 2. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz winien zawierać, co najmniej trzy zrealizowane i potwierdzone zadania z zakresu robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto). 4. Dysponują kierownikiem budowy z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tą osobą). 5. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 6. Udzielą gwarancji i rękojmi za wady na następujących warunkach: a) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót. b) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za usunięcie wad prawnych i fizycznych robót oraz dostarczonych materiałów i urządzeń, w ciągu 60 miesięcy od dnia odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 7. Posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 200 000 złotych.
Kryteria wyboru:Zamawiający przyzna Wykonawcy po 10 pkt za każdą poprawnie wykonaną i potwierdzoną robotę budowlaną wykazaną w wykazie wykonanych robót(o wartości min. 100 000 zł). Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania przez Wykonawcę wynosi 100. Kryteria ocen

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2012-10-30

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                           Wrocław, dnia 30.10.2012 r.
 
 
 
 
WYNIKI
PRZETARGU NR 16/PZM/2012
 
 
                     Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 16/PZM/2012 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych UZP pod Nr 365316 - 2012, którego przedmiotem jest „robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej, bramy wejściowej oraz drzwi od podwórza w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 102 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót” zostało unieważnione  na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)
 
Uzasadnienie:
 
Cena złożonej oferty znacząco przewyższała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.