Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-10-23

17/PZM/2012

Rodzaj zamówienia:roboty budowlane
Numer CPV:45000000-7, 45453000-7, 45262900-0
Numer ogłoszenia w BZP:413228-2012
Data ogłoszenia w BZP:2012-10-23
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu stropów i balkonów zgodnie z decyzją PINB nr 2783/2011 w obrębie budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Witolda 44 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym i przedmiarem robót w podziale na etapy: Etap I – remont stropów nad mieszkaniem nr 9, 11 ; Etap II – remont balkonów w mieszkaniu nr 9, 11.
Termin realizacji:Etap I – 31.01.2013 r. Etap II – 31.05.2013 r.
Miejsce realizacji:
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:Wraz z zaproszeniem do składania ofert zamawiający przekarze specyfikację istotnych warunków zamówienia
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegóły zawiera załącznik
Sprawy techniczne:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w kopertach z opisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 17/PZM/2012”
Miejsce składania ofert: wnioski należy składać w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12 wnioski
Termin składania ofert:wnioski należy składać do dnia 31.10.2012 r. do godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegóły zawiera załącznik
Kryteria wyboru:Kryteria oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: spełnia/nie spełnia. Ponadto, Zamawiający przyzna Wykonawcy po 20 punktów za każdą poprawnie wykonaną i potwierdzoną robotę budowlaną wykazaną w wykazie wykonanych robót, o którym mow

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2012-11-28

Informacja o wyniku przetargu

 

                                                                                           Wrocław, dnia 28.11.2012 r.
 
WYNIKI
PRZETARGU NR 17/PZM/2012
 
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 17/PZM/2012 ogłoszone na stronie BZP UZP Nr 413228 - 2012, którego przedmiotem jest „robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu stropów i balkonów zgodnie z decyzją PINB nr 2783/2011 w obrębie budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Ks. Witolda 44 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym i przedmiarem robót w podziale na etapy:
Etap I – remont stropów nad mieszkaniem nr 9, 11 ;
Etap II – remont balkonów w mieszkaniu nr 9, 11”
zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
Molęda Building Group
Krzysztof Molęda
Podlasek 8a, 28-130 Stopnica
Wykonawca „Molęda Building Group” jako jedyny spełnił warunki udziału w postępowaniu i złożył ważną, niepodlegającą odrzuceniu ofertę, która otrzymała maksymalną ilość punktów – 100.
 

Ogólna ocena ofert(y)
Nr oferty
Nazwa Wykonawcy
ocena
1
Molęda Building Group
Krzysztof Molęda
Podlasek 8a, 28-130 Stopnica
100 pkt

 
Podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi w dniu 03.12.2012 r. w siedzibie spółki PZM Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. H.Sienkiewicza 8 pok. Nr 13, II piętro.
Przy pospisywaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.