Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2012-12-04

18/PZM/2012

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7, 45453000-7
Numer ogłoszenia w BZP:488496-2012
Data ogłoszenia w BZP:2012-12-04
Rodzaj przetargu:ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barlickiego 22 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym i przedmiarem robót w podziale na dwa zadania: zadanie nr 1 – remont dachu; zadanie nr 2 – remont elewacji frontowej i podwórzowej oraz przebudowa balkonów w budynku.
Termin realizacji:do 30.04.2013
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Barlickiego 22
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:wraz z zaproszeniem do składania ofert wykonawca otrzyma siwz
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy składać w kopertach z opisem „Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 18/PZM/2012”, w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12 do
Termin składania ofert:wnioski należy składać do 12.12.2012r. godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:opisane w załączniku
Kryteria wyboru:cena - 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2013-01-21

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                           Wrocław, dnia 21.01.2013 r.
 
WYNIKI
PRZETARGU NR 18/PZM/2012
 
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 18/PZM/2012 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych UZP pod Nr 488496 - 2012, którego przedmiotem jest „robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Barlickiego 22 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym i przedmiarem robót w podziale na dwa zadania:
zadanie   nr  1  – remont dachu;
zadanie nr 2 – remont elewacji frontowej i podwórzowej oraz przebudowa balkonów w budynku”
zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
„ARPET” S.C.
Artur Adamus, Piotr Dereń
ul. Kętrzyńska 5
51-413 Wrocław
Oferta złożona przez firmę „ARPET” s.c.zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert i otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
ocena
1
„TOCHACZ” Siankiewicz Józef
ul. Zaułek Rogoziński 9/6
 51-116 Wrocław
75 pkt
2
„ARPET” s.c.
Artur Adamus, Piotr Dereń
ul. Kętrzyńska 5
51-413 Wrocław
100 pkt
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi w dniu 30.01.2013 roku o godz. 11.00 w siedzibie spółki we Wrocławiu przy ul. H.Sienkiewicza 8.