Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2013-01-22

1/RPO/PZM/2013

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Zaprojektowanie, wykonanie oraz zamontowanie na budynku 1 sztuki tablicy pamiątkowej jednostronnej o wymiarach min. 70cm x 90cm, wykonanej z tworzywa sztucznego, przeznaczonej do zamontowania na zewnątrz w ramach promocji projektu pn. „Remont elewacji frontowej i tylnej w budynku przy ul. Pomorskiej 61 we Wrocławiu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
Termin realizacji:29.01.2013r.
Miejsce realizacji:Nieruchomość Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Pomorskiej 61 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Oferty należy złozyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Prywatnego Zarządu Mieszkaniami Sp. z o.o. przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu - sekretariat II piętro w terminie do dnia 24.01.2013r. do godz. 10.00.
Termin składania ofert:24.01.2013r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który: - posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności - posiada doświadczenie w zakresie realizacji zamówień o charakterze informacyjno-promocyjnym współfinansowanych ze środków publicznych w ramach programów wspólnotowych lub krajowych, w zakresie zaprojektowania i wykonania tablicy informacyjnej bądź tablicy pamiątkowej. Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy oferenta.
Kryteria wyboru:cena 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2013-01-28

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                           Wrocław, dnia 28.01.2013 r.
 
 

WYNIKI

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

NR 1/RPO/PZM/2013 

            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie nr 1/RPO/PZM/2013, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia na „zaprojektowanie, wykonanie oraz zamontowanie na budynku 1 sztuki tablicy pamiątkowej jednostronnej o wymiarach min. 70cm x 90cm, wykonanej z tworzywa sztucznego, przeznaczonej do zamontowania na zewnątrz w ramach promocji projektu pn. „Remont elewacji frontowej i tylnej w budynku przy ul. Pomorskiej 61 we Wrocławiu” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013” zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
Molęda Building Group
Krzysztof Molęda
Podlasek 8a, 28-130 Stopnica
Oferta złożona przez firmę Molęda Building Group zawiera najniższą cenę.
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
ocena
1
Molęda Building Group
Krzysztof Molęda
Podlasek 8a, 28-130 Stopnica
100 pkt
2
„TOCHACZ” Siankiewicz Józef
ul. Zaułek Rogoziński 9/6
51-116 Wrocław
93 pkt
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi w dniu 28.01.2013 r. godz. 15.00 w siedzibie spółki we Wrocławiu  przy ul. H.Sienkiewicza 8.
 
 
 
Otrzymują:
- Wykonawcy- wg rozdzielnika
- a/a