Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2013-04-03

1/PZM/2013

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:129958-2013
Data ogłoszenia w BZP:2013-04-03
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu sześciu balkonów usytuowanych w elewacji frontowej budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Narodowej 183 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót
Termin realizacji:Przewidywany termin wykonania zamówienia: termin zakończenia robót 31.07.2013 r.
Miejsce realizacji:
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:
Miejsce składania ofert:Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12 do dnia 12.04.2013 r. do godz. 10:00.
Termin składania ofert:
Miejsce otwarcia ofert:szczegółowy opis w załączniku
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowy opis w załączniku
Kryteria wyboru:Zamawiający przyzna Wykonawcy po 20 punktów za każdą dobrze/b.dobrze wykonaną i potwierdzoną robotę budowlaną polegającą na remoncie balkonów, której wartość przekroczyła kwotę 100 000 zł brutto, wymienioną w wykazie wykonanych robót, o którym mowa w pkt

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2013-05-07

Informacja o wyniku przetargu

 

 
PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP.  Z O.O.
ul. Henryka Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław
NIP 898-18-72-843, REGON 932105677, Kapitał Zakładowy: 2.440.000,00 PLN
VI Wydział Gospodarczy KRS 0000011918
                                                                                           Wrocław, dnia 07.05.2013 r.
 
 
 
WYNIKI
PRZETARGU NR 1PZM/2013
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 1/PZM/2013 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Nr 129958 - 2013, którego przedmiotem jest „robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu sześciu balkonów usytuowanych w elewacji frontowej budynku mieszkalnego stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Narodowej 183 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót” zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
MOLĘDA BUILDING GROUP
Krzysztof Molęda
Podlasek 8A
28-130 Stopnica
Oferta złożona przez firmę „Molęda Building Group” Krzysztof Molędazawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert i otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
ocena
1
„RYSZMAR”
Firma Ogólnobudowlana Ryszard Rubaj
ul. Na Szańcach 10a/9
 50-320 Wrocław
           Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. z 2010 r, Nr 113, poz.759 z późn. zm.).
2
„MOLĘDA BUILDING GROUP”
Krzysztof Molęda
Podlasek 8A
28-130 Stopnica
100 pkt
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi w dniu 20.05.2013 roku w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. H.Sienkiewicza 8.