Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2013-07-22

2/MKZ/PZM/2013

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45,00,00,00-7
Numer ogłoszenia w BZP:288006-2013
Data ogłoszenia w BZP:2013-07-22
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:przeprowadzenie remontu i przebudowy elewacji frontowej, ocieplenia elewacji tylnej i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic oraz remontu elementów fosy oficyny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (kamienica mieszczańska) stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Norwida 13 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.
Termin realizacji:Przewidywany termin wykonania zamówienia: termin zakończenia robót 20.11.2013 r.
Miejsce realizacji:
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:
Sprawy techniczne:korekta ogłoszenia w BZP UZP Nr 288372-2013 z dnia 23.07.2013 r.
Miejsce składania ofert:Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym nr 2/MKZ//PZM/2013 należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12
Termin składania ofert: wniosek należy złożyć do dnia 29.07.2013 r. do godz. 11:00.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ogłoszenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku przesłanek do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Szczegółowy opis warunków zawiera załącznik - ogłoszenie Norwida 13
Kryteria wyboru:opisane w zalączniku

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2013-08-19

Informacja o wyniku przetargu

 

Wrocław, dnia 19.08.2013r.
 
WYNIKI PRZETARGU
 
Dotyczy: postępowania przetargowego nr 2/MKZ/PZM/2013
       Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy H. Sienkiewicza 8 uprzejmie zawiadamia o wynikach postępowania przetargowego ogłoszonego na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych UZP Nr 288006 - 2013, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego pn. „przeprowadzenie remontu i przebudowy elewacji frontowej, ocieplenia elewacji tylnej i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej piwnic oraz remontu elementów fosy oficyny w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (kamienica mieszczańska) stanowiącego własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Norwida 13 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót” oraz wyborze Wykonawcy:
MOLĘDA BUILDING GROUP
Krzysztof Molęda
Podlasek 8A
28-130 Stopnica
Oferta nr 3 złożona przez firmę „Molęda Building Group” Krzysztof Molędazawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert i otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
Nr wniosku
Nazwa Wykonawcy
Otrzymana punktacja
(cena – 100%)
1
Przedsiębiorstwo Budowlane SAWREM sp. c. D.Sawińska ,T.Sawiński
ul. Koskowicka 10, 59-220 Legnica
97,2 pkt
2
„TOCHACZ” Siankiewicz Józef
ul. Zaułek Rogoziński 9/6, 51-116 Wrocław
92,8 pkt
3
Molęda Building Group Krzysztof Molęda
Podlasek 8a, 28-130 Stopnica
100 pkt
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z Wykonawcą „Molęda Building Group” Krzysztof Molęda nastąpi w terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.