Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2013-07-31

3/PZM/2013

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:306776-2013
Data ogłoszenia w BZP:2013-07-31
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:robota budowlana polegająca na wykonaniu przebudowy dziewięciu balkonów usytuowanych w elewacji frontowej w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, projektem budowlanym w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz remont klatki schodowej w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Narodowej 166-168 we Wrocławiu
Termin realizacji:termin zakończenia robót 31.12.2013 r.
Miejsce realizacji:budynek mieszkalny stanowiący własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Narodowej 166-168 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załączniku
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załączniku
Miejsce składania ofert:Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro pok. nr 12
Termin składania ofert:Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym należy złożyć w terminie do dnia 08.08.2013 r. do godz. 10:00.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1 ogłoszenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: a) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz braku przesłanek do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp – sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej) wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1, litera a ogłoszenia oraz dokumentu, o którym mowa w pkt 5.1, litera b ogłoszenia. 2. Wykonali roboty budowlane w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz winien zawierać, wszystkie zrealizowane i potwierdzone zadania z zakresu przebudowy balkonów, których wartość wynosi min. 100 000 złotych brutto i remontu klatek schodowych, których wartość wynosi min. 50 000 złotych brutto (podane wartości dotyczą jednej roboty budowlanej). W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.2 ogłoszenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: a) wykaz robót budowlanych polegających na remoncie balkonów wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w ww. zakresie tj. min. jedna robota budowlana dot. przebudowy balkonów o wartości 100 000 zł brutto oraz min. jedna robota budowlana dot. remontu klatki schodowej o wartości 50 000 zł brutto. 3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.3 ogłoszenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zaświadczeniem potwierdzającym posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i zaświadczeniem o członkostwie w OIIB). Warunek zostanie spełniony poprzez wykazanie prawa do dysponowania kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zarejestrowanym w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa 4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.4 ogłoszenia Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku , inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 zł. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy, wykonawca powinien załączyć do polisy inny dokument potwierdzający odprowadzanie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.). Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia na sumę gwarancyjną 200 000 zł.
Kryteria wyboru:jedynym kryterium oceny ofert będzie cena - 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2013-08-29

Informacja o wyniku przetargu

 

 
                                                                                         Wrocław,dnia 29.08.2013 r.
 
 
 
WYNIKI
PRZETARGU NR 3/PZM/2013
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 3/PZM/2013 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Nr 306776 - 2013, którego przedmiotem jest „robota budowlana polegająca na wykonaniu przebudowy dziewięciu balkonów usytuowanych w elewacji frontowej w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, projektem budowlanym w oparciu o specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót oraz remont klatki schodowej w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Narodowej166-168 we Wrocławiu” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U.  z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)
 
Uzasadnienie:
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.