Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2013-09-09

4/PZM/2013

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP:363894-2013
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu pokrycia dachu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. S. Żeromskiego 61 we Wrocławiu
Termin realizacji:zakończenie - 31.12.2013 r.
Miejsce realizacji:WM ul. S. Żeromskiego 61 Wrocław
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załączniku
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załączniku
Miejsce składania ofert:Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro, sekretariat do dnia 17.09.2013 r. do godz. 10:00
Termin składania ofert:
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załączniku
Kryteria wyboru:Zamawiający przyzna Wykonawcy po 20 punktów za każdą dobrze/b.dobrze wykonaną i potwierdzoną robotę budowlaną polegającą na remoncie pokrycia dachu. Kryteria oceny ofert – cena 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2013-10-04

Informacja o wyniku przetargu

 

WYNIKI
PRZETARGU NR 4PZM/2013
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr nr 4/PZM/2013 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych UZP Nr 363894 - 2013, którego przedmiotem jest „robota budowlana polegająca na wykonaniu remontu pokrycia dachu w zakresie zgodnym z przedmiarem robót, w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. S. Żeromskiego 61 we Wrocławiu” zostało rozstrzygnięte, a do realizacji zadania wybrana została firma:
MOLĘDA BUILDING GROUP
Krzysztof Molęda
Podlasek 8A
28-130 Stopnica
Oferta złożona przez firmę „Molęda Building Group” Krzysztof Molęda zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert i otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
ocena
1
Budownictwo Energooszczędne
„PROGRESS”
Jerzy Kijakowski
ul. B. Chrobrego 40/7
50-254 Wrocław
93 pkt
2
„MOLĘDA BUILDING GROUP”
Krzysztof Molęda
Podlasek 8A
28-130 Stopnica
100 pkt
 
Jednocześnie zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie zamówienia nastąpi w dniu 09.10.2013 roku w siedzibie Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. H.Sienkiewicza 8.