Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2014-02-11

3/PZM/2014

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:48368-2014
Data ogłoszenia w BZP:2014-02-11
Rodzaj przetargu:przetarg ograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Roboty budowlane w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Narodowej 166-168 we Wrocławiu, obejmujące: Zadanie nr 1 Wykonanie remontu klatki schodowej w zakresie zgodnym z przedmiarem robót; Zadanie nr 2 Wykonanie przebudowy balkonów w elewacjach frontowych oraz remont gzymsu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym i przedmiarem robót
Termin realizacji:do 12.05.2014 r.
Miejsce realizacji:Jedności Narodowej 166-168 Wrocław
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:szczegółowo opisane w załączniku
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załączniku
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załączniku
Miejsce składania ofert:Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. H. Sienkiewicza 8 we Wrocławiu II piętro, sekretariat
Termin składania ofert:do dnia 18.02.2014 r. do godz. 10:00
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załączniku
Kryteria wyboru:szczegółowo opisane w załączniku

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2014-03-13

Informacja o wyniku przetargu

 

 

 

                                                                                             Wrocław, dnia 13.03.2014r.
 
WYNIKI PRZETARGU NR 3/PZM/2014
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 3/PZM/2014 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych UZP Nr 48368 - 2014 pn. „Roboty budowlane w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jedności Narodowej 166-168 we Wrocławiu, obejmujące:
Zadanie nr 1
Wykonanie remontu klatki schodowej w zakresie zgodnym z przedmiarem robót;
Zadanie nr 2
Wykonanie przebudowy balkonów w elewacjach frontowych oraz remont gzymsu w zakresie zgodnym z projektem budowlanym i przedmiarem robót”
w części dotyczącej Zadania Nr 1 zostało unieważnione z uwagi na to, iż cena najtańszej oferty przewyższa wartość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie tego zadania (podstawa prawna- art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych), natomiast w części dotyczącej Zadania nr 2 zostało rozstrzygnięte, a do jego realizacji wybrana została firma:
MOLĘDA BUILDING GROUP Krzysztof Molęda
Podlasek 8A ,28-130 Stopnica
Oferta złożona przez w/w firmę zawiera najniższą cenę spośród złożonych ofert i otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu oferty złożyły n/w firmy:
Zadanie nr 1
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Ocena
(cena 100%)
1
„MOLĘDA BUILDING GROUP” Krzysztof Molęda
Podlasek 8A, 28-130 Stopnica
0 pkt
2
Budownictwo Energooszczędne „PROGRESS” Jerzy Kijakowski
ul. B. Chrobrego 40/7, 50-254 Wrocław
0 pkt
 
Zadanie nr 2
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Ocena
(cena 100%)
3
„MOLĘDA BUILDING GROUP” Krzysztof Molęda
Podlasek 8A, 28-130 Stopnica
100 pkt
4
Budownictwo Energooszczędne „PROGRESS” Jerzy Kijakowski
ul. B. Chrobrego 40/7, 50-254 Wrocław
71,6 pkt