Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2014-10-07

5/PZM/2014

Rodzaj zamówienia:roboty budowlane
Numer CPV:45.00.00.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:332222-2014
Data ogłoszenia w BZP:2014-10-07
Rodzaj przetargu:przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:remont elewacji południowo-wschodniej i południowo -zachodniej, zgodnie z decyzją PINB Nr 2783/2011 w obrębie zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ks. Witolda 44 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową
Termin realizacji:do 29.05.2015r.
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Ks. Witolda 44
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:PZM Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław II piętro pok. nr 13
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w siwz
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w siwz
Miejsce składania ofert:PZM Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław II piętro- sekretariat
Termin składania ofert:21.10.2014 r. godz. 9.00
Miejsce otwarcia ofert:PZM Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8, 50-335 Wrocław II piętro
Termin otwarcia ofert:21.10.2014 r. godz. 9.30
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w siwz
Kryteria wyboru:cena - 100%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2014-10-28

Informacja o wyniku przetargu

 

                                                                                  Wrocław, dnia 28.10.2014r.
 
WYNIKI PRZETARGU NR 5/PZM/2014
 
            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 5/PZM/2014 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Nr 332222-2014, którego przedmiotem jest udzielenie zamówienia publicznego pn:
„remont elewacji południowo-wschodniej i południowo- zachodniej, zgodnie z decyzją PINB Nr 2783/2011 w obrębie zabytkowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Ks. Witolda 44 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową” zostało rozstrzygnięte, a do jego realizacji wybrana została firma:
MOLĘDA BUILDING GROUP Krzysztof Molęda
Podlasek 8A ,28-130 Stopnica
 
Oferta złożona przez w/w firmę otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.
Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu oferty złożyły n/w firmy:
 
Nr oferty
Nazwa wykonawcy
Ocena
(cena 100%)
1
„AK INVESTMENT”
                  ul. Karłowicza 5/1, 49-300 Brzeg
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp
2
„TOCHACZ” Józef Siankiewicz
ul. Zaułek Rogoziński 9/6,  51-116 Wrocław
86 pkt
3
„MOLĘDA BUILDING GROUP” Krzysztof Molęda
Podlasek 8A, 28-130 Stopnica
100 pkt
4
Budownictwo Energooszczędne „PROGRESS” Jerzy Kijakowski
ul. B. Chrobrego 40/7, 50-254 Wrocław
Oferta odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Pzp
 
Zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia nastąpi w terminie zgodnym z art. 94 ust.1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.