Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-03-18

1/PZM/2015 - remont elewacji frontowej i tylnej wraz z kolorystyką oraz remont balkonów- UNIEWAŻNIONY

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP:59576-2015
Data ogłoszenia w BZP:2015-03-18
Rodzaj przetargu:przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:remont elewacji frontowej i tylnej wraz z kolorystyką oraz remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kluczborskiej 10 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową
Termin realizacji:90 dni od wprowadzenia na budowę
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Kluczborska 10
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:siwz dostępna na stronie internetowej oraz w ziedzibie Zamawiającego przy ul. H.Sienkiewicza 8 we Wrocławiu
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w załącznikach- ogłoszenie, siwz
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w załącznikach- ogłoszenie, siwz
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8 Wrocław II piętro - sekretariat
Termin składania ofert:02.04.2015 r. godz. 11:00
Miejsce otwarcia ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8 Wrocław II piętro
Termin otwarcia ofert:02.04.2015 r. godz. 12:00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w załącznikach- ogłoszenie, siwz
Kryteria wyboru:cena - 90 % doświadczenie- 10%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2015-04-22

Informacja o wyniku przetargu

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU NR 1/PZM/2015 Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 1/PZM/2015 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych UZP Nr 59576 – 2015 pn. „remont elewacji frontowej i tylnej wraz z kolorystyką oraz remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kluczborskiej 10 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Uzasadnienie Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art.29 ust. 1 i 2 w związku z art. 7 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający w dniu 18.03.2015 r. wszczął w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie remontu elewacji frontowej i tylnej wraz z kolorystyką oraz remont balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kluczborskiej 10 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową. Komisja przetargowa w trakcie badania ofert stwierdziła błędy w dokumentacji przetargowej tj. w przedmiarze robót, który stanowił, między innymi, podstawę do sporządzenia przez Wykonawców kosztorysów ofertowych. Nieprawidłowe pozycje kosztorysowe przedmiaru robót spowodowały, że skalkulowane przez Wykonawców w kosztorysach ofertowych zakres robót budowlanych oraz rodzaj materiałów znacząco różniły się od tych, które zostały przewidziane przez projektanta w projekcie budowlanym. Tym samym złożone oferty są nieporównywalne, a Zamawiający nie ma możliwości dokonania ich oceny z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. W konsekwencji dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej nie jest możliwe. Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie przetargowe nr 1/PZM/2015 ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.