Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-05-28

Remont elewacji frontowej i podwórzowej, przebudowa i odbudowa balkonów oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rozbrat 14 we Wrocławiu.

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Zapytanie ofertowe dotyczące wyk. remontu elewacji frontowej i podwórzowej, przebudowy i odbudowy balkonów oraz wykonania izolacji przeciwwilgociowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rozbrat 14 we Wrocławiu.
Termin realizacji:2015 rok
Miejsce realizacji:budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rozbrat 14 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pan Czesław Kotowicz tel. 71/321 05 12 w. 25, PZM Sp. z o.o. ul. Reja 41 pok. nr 7.
Sprawy techniczne:Dokumentacja techniczna dotycząca remontu do wglądu w PZM Sp. z o.o. ul. Reja 41 pok. nr 7; kosztorys ofertowy należy opracować w oparciu o przedmiar robót (załącznik nr 1)
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 8 Wrocław, II piętro- kancelaria
Termin składania ofert:do 19 czerwca 2015 roku
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić referencje wykazujące, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert wykonał z należytą starannością co najmniej trzy roboty budowlane o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł (brutto) każda robota. 2.Wykonawca złoży oświadczenie w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, w tym kierownikiem budowy z uprawnieniami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 3.Wyłoniony Wykonawca zobligowany będzie do wykazania, że posiada środki finansowe i/lub zdolność kredytową niezbędne do wykonania zadania.
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania