Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-06-03

3/PZM/2015 - Remont budynku mieszkalnego przy ulicy Michała Wrocławczyka 40 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7, 45453000-7
Numer ogłoszenia w BZP:134730-2015
Data ogłoszenia w BZP:2015-06-03
Rodzaj przetargu:przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont elewacji frontowej, remont i docieplenie elewacji podwórzowych oraz remont posadzki w poziomie piwnic, stropu masywnego nad piwnicami, wymiana okien piwnicznych oraz schodów wewnętrznych w obrębie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Michała Wrocławczyka 40 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.
Termin realizacji:do 30 września 2015 roku
Miejsce realizacji:Wrocław ul. M.Wrocławczyka 40
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w ogłoszeniu i siwz
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w ogłoszeniu, siwz oraz dokumentacji technicznej
Miejsce składania ofert:PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI Sp. z o.o., 50-335 Wrocław ul. H. Sienkiewicza 8 , II piętro - sekretariat.
Termin składania ofert:18 czerwca 2015 r.
Miejsce otwarcia ofert:PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI Sp. z o.o., 50-335 Wrocław ul. H. Sienkiewicza 8 , II piętro.
Termin otwarcia ofert:18 czerwca 2015 r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w ogłoszeniu i siwz - załącznik nr 1 i 2
Kryteria wyboru:cena - 90%, termin płatności -10%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2015-06-22

Informacja o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 22.06.2015 r. WYNIKI PRZETARGU NR 3/PZM/2015 UNIEWAŻNIENIE Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 3/PZM/2015 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych Nr 134730 - 2015 pn. „Remont elewacji frontowej, remont i docieplenie elewacji podwórzowych oraz remont posadzki w poziomie piwnic, stropu masywnego nad piwnicami, wymiana okien piwnicznych oraz schodów wewnętrznych w obrębie klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Michała Wrocławczyka 40 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) Uzasadnienie: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny złożonej oferty.