Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-06-23

Remont dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 42-44 we Wrocławiu.

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Zapytanie ofertowe w sprawie wykonania remontu dachu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowskiej 42-44 we Wrocławiu.
Termin realizacji:2015
Miejsce realizacji:budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 42-44 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Pan Czesław Kotowicz ckotowicz@pzm-patron.pl, tel. 603-808-494, ul. Reja 41, Wrocław
Sprawy techniczne:kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 1)
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział przy ul. Reja 41 we Wrocławiu
Termin składania ofert:7.07.2015
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie referencji na podstawie których wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert wykonał z należytą starannością najmniej trzy zamówienia na roboty o podobnym charakterze jak w ogłoszeniu o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł (brutto). Ponad to wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru wykonawcy.

Załączniki do pobrania