Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-08-28

6/PZM/2015 - Remont oraz przebudowa elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.S.Żeromskiego 57-59 we Wrocławiu

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7,45.45.30.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:128193 - 2015
Data ogłoszenia w BZP:2015-08-28
Rodzaj przetargu:przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont oraz przebudowa elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Stefana Żeromskiego 57-59 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.
Termin realizacji:60 dni od wprowadzenia na budowę
Miejsce realizacji:Wrocław ul. S. Żeromskiego57-59
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:internet
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w siwz - załącznik nr 1
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w siwz - załącznik nr 1
Miejsce składania ofert:PZM Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 8 Wrocław II piętro, sekretariat
Termin składania ofert:11.09.2015 r. godz. 11.30
Miejsce otwarcia ofert:PZM Sp. z o.o. ul. H. Sienkiewicza 8 Wrocław II piętro, sekretariat
Termin otwarcia ofert:11.09.2015 r. godz. 12.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w siwz - załącznik nr 1
Kryteria wyboru:cena - 90% termin płatności - 10%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2015-09-16

Informacja o wyniku przetargu

WYNIKI PRZETARGU NR 6/PZM/2015

 

Tryb postępowania: przetarg   nieograniczony

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.)

 

            Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 6/PZM/2015 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod Nr 128193-2015, którego przedmiotem  jest zamówienie publiczne pn:

Remont oraz przebudowa elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Stefana Żeromskiego 57-59 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektowązostało rozstrzygnięte, a do jego realizacji wybrana została firma:

 

„Eko Termo Budowa Katowice Sp. z o.o.”

ul. Zygmunta  Krasińskiego 29/9

40-019 Katowice

Oferta złożona przez w/w firmę otrzymała najwyższą ocenę – 100 punktów.

Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu oferty złożyły n/w firmy i otrzymały oceny:

 

Nr oferty

Nazwa wykonawcy

Cena oferty

90%

Termin płatności 10%

Ocena

ogólna

1

„MARAPOL” Sp. z o.o.

ul. Sportowa 28

56-120 Brzeg Dolny

55,2

10

65,2 pkt

2

„Eko Termo Budowa Katowice Sp. z o.o.”

ul. Zygmunta  Krasińskiego 29/9

40-019 Katowice

90

10

100 pkt

 

Zamawiający z udziału w postępowaniu przetargowym nie wykluczył żadnego wykonawcy oraz nie została odrzucona żadna oferta.

Zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia nastąpi w terminie zgodnym z art. 94 ust.1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.