Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-11-26

Przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego oraz sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego określonych części budynku przy ul. Wrocławczyka 40.

Rodzaj zamówienia:usługa
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Przeprowadzenie kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego przy ul. Wrocławczyka 40 oraz sporządzenie ekspertyzy stanu technicznego części budynku obejmującej stan techniczny stropu nad IV piętrem oraz instalacji wod.-kan. a także wskazującej przyczyny przecieku wody przez ww. strop oraz określenie czy uszkodzenia stropu nad IV piętrem stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa konstrukcji stropu i istnieje konieczność zabezpieczenia stropu do czasu wykonania jego naprawy.
Termin realizacji:2015/2016
Miejsce realizacji:Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wrocławczyka 40 we Wrocławiu.
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Pan Robert Łęski, Oddział II, ul. Reja 41, tel. 071/321-05-12 lub 603-808-494 Wrocław.
Sprawy techniczne:Ekspertyza winna wskazywać zakres robót, jakie należy wykonać, aby doprowadzić obiekt do odpowiedniego stanu technicznego (wskazującej konkretne i precyzyjne rozwiązania techniczne, technologiczne i materiałowe).
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniowy Sp. z o.o. ul. Reja 41 we Wrocławiu.
Termin składania ofert:do dnia 11.12.2015 r. Czas na wykonanie ekspertyzy 30 dni.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:Ekspertyza techniczna powinna być sporządzona przez osoby, posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w danej specjalności. Do w/w opracowania należny załączyć dokumenty, potwierdzające posiadanie uprawnień oraz zaświadczenia, o przynależności osób sporządzających w/w opracowanie do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.