Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2015-12-08

7/PZM/2015- Remont oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słowiańskiej 12 we Wrocławiu

Rodzaj zamówienia:robota buowlana
Numer CPV:45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7
Numer ogłoszenia w BZP:335262-2015
Data ogłoszenia w BZP:2015-12-08
Rodzaj przetargu:przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Remont oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słowiańskiej 12 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.
Termin realizacji:do 30.06.2016
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Słowiańska 12
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w siwz- załącznik nr 1
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w siwz- załącznik nr 1
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8 Wrocław II piętro - sekretariat
Termin składania ofert:22.12.2015 godz. 11.30
Miejsce otwarcia ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. ul. H.Sienkiewicza 8 Wrocław II piętro
Termin otwarcia ofert:22.12.2015 r. godz. 12.00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w siwz- załącznik nr 1
Kryteria wyboru:cena- 90% termin płatności- 10%

Załączniki do pobrania

Data publikacji: 2016-01-19

Informacja o wyniku przetargu

Wrocław, dnia 18.01.2016 r. WYNIKI PRZETARGU NR 7/PZM/2015 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Podstawa prawna: Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm.) Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu przy ul. H. Sienkiewicza 8 informuje, iż postępowanie przetargowe nr 7/PZM/2015 ogłoszone na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych pod Nr 335262-2015, którego przedmiotem jest zamówienie publiczne pn. „remont oraz docieplenie ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słowiańskiej 12 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową” zostało rozstrzygnięte, a do jego realizacji wybrana została firma: „Eko Termo Budowa Katowice Sp. z o.o.” ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9 40-019 Katowice Oferta złożona przez w/w firmę otrzymała najwyższą ocenę – 97,3 pkt. Jednocześnie informujemy, że w postępowaniu oferty złożyły n/w firmy i otrzymały oceny: Nr oferty Nazwa wykonawcy Cena oferty 90% Termin płatności 10% Ocena ogólna 1 „MAR-PIS” Sp. z o.o. ul. Karmelkowa 66 52-319 Wrocław 46,7 10 56,7 pkt 2 „Eko Termo Budowa Katowice Sp. z o.o.” ul. Zygmunta Krasińskiego 29/9 40-019 Katowice 90 7,3 97,3 pkt 3 PUH „ATRA U” Jadwiga Flek ul. Grodkowska 9 48-300 Nysa 59,4 7,3 66,7 pkt 4 „TOCHACZ” Siankiewicz Józef ul. Zaułek Rogoziński 9/6 51-116 Wrocław 48,8 10 58,8 pkt 5 PUH Ryszard Szczerkowski ul. Konwaliowa 3A 57-200 Ząbkowice Śląskie Oferta odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.zm). 6 „RAM” Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 5/10 45-053 Opole 38,1 10 48,1 pkt Zamawiający w postępowaniu przetargowym odrzucił ofertę nr 5 złożoną przez firmę P.U.H. Ryszard Szczerkowski z siedzibą: ul. Konwaliowa 3a Ząbkowice Śląskie. Uzasadnienie odrzucenia oferty nr 5: Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie zamawiającego i nie złożył w wyznaczonym terminie wyjaśnień w zakresie niskiej ceny oferty (art. 90 ust.1 pzp), co skutkuje odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust.3 ustawy pzp. Zawiadamiamy, że podpisanie umowy w sprawie niniejszego zamówienia nastąpi w terminie zgodnym z art. 94 ust.1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych.