Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-04-05

Przebudowa i remont balkonów elewacji frontowej w budynku mieszkalnym przy ul. Skłodowskiej-Curie 43 we Wrocławiu.

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Przebudowa i remont balkonów elewacji frontowej w budynku mieszkalnym przy ul. Skłodowskiej-Curie 43 we Wrocławiu.
Termin realizacji:do dnia 29.07.2016 r.
Miejsce realizacji:Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Skłodowskiej 43 we Wrocławiu.
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Inspektor nadzoru ds. budowlanych Sławomir Tomiczek tel. 603 808 494. lub 71/ 321 05 12 wew. 25
Sprawy techniczne:Remont balkonów należy wykonać w oparciu o załączony przedmiar robót (załącznik nr 1). Projekt budowlany do wglądu w siedzibie zamawiającego PZM Sp. z o.o. ul Reja 41 we Wrocławiu, p. 7.
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniowy Sp. z o.o. ul. Reja 41 we Wrocławiu.
Termin składania ofert:do dnia 12.04.2016 r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:- wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert wykonał z należytą starannością przynajmniej trzy zamówienia na roboty o podobnym charakterze jak w zaproszeniu o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda. -wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do wykonywania zamówienia tj. kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami bez ograniczeń oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

Załączniki do pobrania