Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-09-02

zapytanie ofertowe w sprawie wykonania remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 13 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i przedmiarem robót. UWAGA!!! Zmiana terminu składania ofert.

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:zapytanie ofertowe w sprawie wykonania remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Daszyńskiego 13 we Wrocławiu w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową i przedmiarem robót
Termin realizacji:2017 rok
Miejsce realizacji:Wrocław ul. Daszyńskiego 13
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Krystyna Emert tel. 71/ 321-14-33 wew. 42; Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia oględzin i oszacowania robót w sposób zapewniający wyk. remontu zgodnie ze sztuką budowlaną.
Sprawy techniczne:kosztorys ofertowy należy opracować w oparciu o przedmiar robót- załącznik nr 1; dokumentacja projektowa do wglądu przy ul. Miechowity 1we Wrocławiu
Miejsce składania ofert:Prywatny Zarząd Mieszkaniowy Sp. z o.o. ul. Miechowity 1we Wrocławiu.
Termin składania ofert:28 października 2016
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:Warunkiem udziału w postępowaniu będą złożone referencje na podstawie których: - wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert wykonał z należytą starannością przynajmniej trzy zamówienia na roboty o podobnym charakterze i wartości. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do wykonywania zamówienia tj. kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami oraz przynależącym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy

Załączniki do pobrania