Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2016-09-29

Wykonanie remontu dachu w budynku wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja 27 we Wrocławiu

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:
Numer ogłoszenia w BZP:
Data ogłoszenia w BZP:0000-00-00
Rodzaj przetargu:zapytanie ofertowe
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Wykonanie remontu dachu w budynku wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja 27 we Wrocławiu
Termin realizacji:2017 rok
Miejsce realizacji:Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Reja 27 we Wrocławiu
Wadium:0.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:Osoba do kontaktu Pan Sławomir Tomiczek tel 603 808 494 , mail: stomiczek@pzm-patron.pl
Sprawy techniczne:ofertę należy sporządzić w oparciu o załączony przedmiar robót
Miejsce składania ofert:Oferty należy składać w siedzibie oddziału przy ul. M. Reja 41
Termin składania ofert:20.10.2016r.
Miejsce otwarcia ofert:
Termin otwarcia ofert:
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert wykonał z należytą starannością przynajmniej trzy zamówienia na roboty o podobnym charakterze jak w zaproszeniu o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 zł brutto każda. Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami do wykonywania zamówienia tj. kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie kierowania robotami oraz przynależaąym do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kryteria wyboru:Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo wyboru dowolnej oferty

Załączniki do pobrania