Twoja kartoteka
finansowa online
kliknij

www.ekartoteki.pl

  

Prywatny Zarząd
Mieszkaniami Sp. z o.o.
ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66

50-334 Wrocław
tel. (071) 321-25-22, 321-13-15
fax (071) 322-80-46
e-mail: patron@pzm-patron.pl

NIP 898-18-72-843
REGON 932105677


VI Wydział Gospodarczy
KRS 0000011918
Kapitał Zakładowy: 2 440 000 PLN

Działamy w ramach
Grupy Zarządzania
Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

TELEFONY ALARMOWE

Straż Pożarna - 998

Policja - 997

Straż Miejska - 986

Pogotowie Ratunkowe - 999

Pogotowie ogólnobudowlane - (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.) 0-508-212-920

Pogotowie gazowe (budynki zarządzane przez PZM Sp. z o.o.)     0-502-411-026

Pogotowie gazowe - sieć miejska - 992

Pogotowie wod-kan, elektryczne - (0-71) 348-65-11, 348-53-14

Pogotowie wodociągowe - sieć miejska - 994

Pogotowie energetyczne - 991

Pogotowie cieplne - 993


 

PROJEKTY UNIJNE REALIZOWANE PRZEZ PZM SP. Z O.O.

                  PROJEKTY UNIJNE
  

  


Data publikacji: 2018-02-09

„Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Pomorska 30 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0046/16

Rodzaj zamówienia:robota budowlana
Numer CPV:45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP:1087782- Baza Konkurencyjności
Data ogłoszenia w BZP:2018-02-09
Rodzaj przetargu:zapytanie o cenę
Wartość zamówienia:
Przedmiot zamówienia:Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablicy informacyjnej projektu „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Pomorska 30 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0046/16 Zamówienie obejmuje: 1. Remont elewacji frontowej 2. Remont klatki schodowej 3. Wzmocnienie konstrukcji budynku 4. Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem 5. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Termin realizacji:28.02.2018-28.02.2019
Miejsce realizacji:ul. Pomorska 30 we Wrocławiu
Wadium:5000.00
Odbiór specyfikacji:
Cena specyfikacji:0.00
Sprawy organizacyjne:szczegółowo opisane w siwz
Sprawy techniczne:szczegółowo opisane w siwz Projekt jest objęty współfinansowaniem UE z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 6 „Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, Poddziałania 6.3
Miejsce składania ofert:szczegółowo opisane w siwz
Termin składania ofert:23.02.2018 r. godz. 11.30
Miejsce otwarcia ofert:szczegółowo opisane w siwz
Termin otwarcia ofert:23.02.2018 r. godz. 12.15
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania:szczegółowo opisane w siwz
Kryteria wyboru:cena - 90%, termin płatności- 10%

Załączniki do pobrania