Przetarg

1/PZM/2019- Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu remontu dachu i elewacji na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej we Wrocławiu przy pl. Stanisława Staszica 10
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Numer ogłoszenia w BZP 547350-N-2019
Data ogłoszenia w BZP 2019-05-14
Rodzaj przetargu przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, polegających na wykonaniu remontu dachu i elewacji na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, położonej we Wrocławiu przy pl. Stanisława Staszica 10

Termin realizacji do 31 października 2019
Miejsce realizacji

Wrocław przy pl. Stanisława Staszica 10

Wadium 9000,00
Odbiór specyfikacji

dostępna na stronie internetowej- załącznik

Cena specyfikacji 0,00
Sprawy organizacyjne

szczegółowo opisane w SIWZ

Sprawy techniczne

szczegółowo opisane w SIWZ

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat, w terminie do 29.05.2019 r. do godz. 900.

Termin składania ofert 29.05.2019 r. do godz. 9;00.
Miejsce otwarcia ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.  ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 we Wrocławiu

Termin otwarcia ofert 29.05.2019 r. do godz. 9;15.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy wykonawcy, którzy:

  1. a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) -23) ustawy Pzp,
  2. b) spełniają warunki udziału w postępowaniu

W zakresie pkt 9 ppkt b wykonawca musi wykazać, że:

- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą prace konserwatorskie i budowlane budynku mieszkalnego o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł, zrealizowaną w ramach jednej umowy.

- dysponuje co najmniej jedną osobą, którą skieruje do realizacji zamówienia, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych, co ww. czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane oraz spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami brzmi; Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. (tj. Dz. U. 2018, poz. 2067 z późn. zm.); osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.

Kryteria wyboru

cena - 90 %

termin płatności- 10%