Przetarg

1/PZM/2020 Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pomorskiej 48 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Numer CPV 45332200-5
Numer ogłoszenia w BZP 582237-N-2020
Data ogłoszenia w BZP 09-09-2020
Rodzaj przetargu przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pomorskiej 48 we Wrocławiu, w zakresie:

1)   branży ogólnobudowlanej:

 • wymiana drzwi i oszklenia szybą zespoloną okna w pomieszczeniu technicznym;
 • wykonanie studzienki schładzającej z kręgów betonowych w pomieszczeniu technicznym;
 • wykonanie nowych tynków z malowaniem oraz położenie na posadzce płytek typu gress w pomieszczeniu technicznym;
 • rozbiórka pieców kaflowych i innych przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń (np. panele elektryczne) z wywozem i utylizacją gruzu i materiałów z rozbiórki;
 • wykonanie prac naprawczych po zdemontowanych piecach i innych robotach demontażowych w lokalach i na klatce schodowej;
 • zabudowa uprzednio wykonanych pionów z instalacjami wraz z robotami wykończeniowymi na klatce schodowej i w lokalach mieszkalnych;

2) branży sanitarnej:

 • demontaż istniejących źródeł ciepła – kotły gazowe dwufunkcyjne, orurowanie i grzejniki;
 • demontaż istniejących podgrzewaczy wody użytkowej typu junkers, bojlery elektryczne z instalacją przyłączną;
 • wykonanie nowej instalacji wody zimnej z pionu i ciepłej z cyrkulacją z węzła cieplnego;
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego, montaż grzejników;
 • wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w węźle cieplnym – wpięcie instalacji do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, montaż wpustu podłogowego, montaż pompy w studni schładzającej;
 • wykonanie instalacji wodociągowej w węźle z montażem zlewu, wodomierza i zaworem czerpalnym;

3) branży elektrycznej:

 • wykonanie zasilania węzła cieplnego;
 • montaż rozdzielnicy elektrycznej;
 • wykonanie instalacji elektrycznych w węźle cieplnym z montażem wyłączników, przełączników i opraw oświetleniowych.
Termin realizacji 20-11-2020 r.
Miejsce realizacji

ul. Pomorska 48 Wrocław

Wadium 1000,00 zł (jeden tysiąc 00/100)
Odbiór specyfikacji

dostępna w formie załącznika do ogłoszenia

Sprawy organizacyjne

szczegółowo opisane w siwz

Sprawy techniczne

szczegółowo opisane w siwz

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. we Wrocławiu ul.  Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat

Termin składania ofert 24-09-2020 r. godz. 10;00
Miejsce otwarcia ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. we Wrocławiu ul.  Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat

Termin otwarcia ofert 24-09-2020 r. godz. 10;00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

 

1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)       nie podlegają wykluczeniu zgodnie z rozdz. VII SIWZ;

2)       spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika        to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł.

c)   zdolności technicznej lub zawodowej:

     - w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującą osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub/i kierownika robót sanitarnych w wymiarze minimum 5 lat, osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

 

- w zakresie doświadczenia Wykonawcy Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną w budynku/ach mieszkalnym obejmującą m.in. wykonanie instalacji centralnego ogrzewania o wartości umowy nie mniejszej 300.000,00 zł brutto.

Kryteria wyboru

l.p.

Opis kryteriów oceny

Waga (znaczenie) kryterium

%

1

Cena oferty brutto (C)

60 %

2

Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane powyżej
36 miesięcy (G)

35 %

3

Kryterium społeczne (S)

5 %

Razem:

100 %