Przetarg

5/RPO/PZM/2020 Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Numer ogłoszenia w BZP Baza Konkurencyjności Nr 1241051
Data ogłoszenia w BZP 31-03-2020
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablic informacyjnych projektu pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławiu”,

numer projektu RPDS.06.03.02-02-0034/18

Zamówienie obejmuje:

ZADANIE I:

  1. Remont elewacji frontowej i tylnej z dociepleniem, remont balkonu na III piętrze, remont dachu wraz z przemurowaniem kominów, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej, remont piwnic,[ wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów oraz naprawa uszkodzeń budynku przy ul. Jedności Narodowej 162] we Wrocławiu.
  2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

ZADANIE II:

  1. Remont elewacji frontowej i tylnej z dociepleniem, remont dachu, remont klatki schodowej, remont piwnic wraz z wymianą stolarki, wymiana instalacji, wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów oraz naprawa uszkodzeń budynku przy ul. Jedności Narodowej 164 we Wrocławiu.
  2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Termin realizacji 30.10.2020 r.
Miejsce realizacji

Wrocław

Wadium szczegółowo opisane w SIWZ
Odbiór specyfikacji

dostępna na stronie internetowej

Sprawy organizacyjne

opisane w SIWZ

Sprawy techniczne

opisane w SIWZ

Miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać w formie załącznika w formacie pdf lub innym nieedytowalnym na adres patron@pzm-patron.pl w terminie do 16.04.2020 r. do godz. 12.00.

Termin składania ofert 16.04.2020r. do godz. 12.00.
Miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat

Termin otwarcia ofert 16.04.2020r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

opisane w SIWZ

Kryteria wyboru

CENA 90%, TERMIN PŁATNOŚCI 10%

Załączniki
Wynik ()

Nierozstrzygnięty.

Ceny ofert złożonych w toku postępowania znacznie przewyższają kwoty jakie zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i nie ma aktualnie możliwości ich zwiększenia.