Przetarg

2/PZM/2020 Budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pomorskiej 48 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Numer CPV 45332200-5
Numer ogłoszenia w BZP 604629-N-2020
Data ogłoszenia w BZP 30-10-2020
Rodzaj przetargu przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pomorskiej 48 we Wrocławiu, w zakresie:

1)[branży ogólnobudowlanej:

 • wymiana drzwi i oszklenia szybą zespoloną okna w pomieszczeniu technicznym;
 • wykonanie studzienki schładzającej z kręgów betonowych w pomieszczeniu technicznym;
 • wykonanie nowych tynków z malowaniem oraz położenie na posadzce płytek typu gress w pomieszczeniu technicznym;
 • rozbiórka pieców kaflowych i innych przeznaczonych do ogrzewania pomieszczeń (np. panele elektryczne) z wywozem i utylizacją gruzu i materiałów z rozbiórki;
 • wykonanie prac naprawczych po zdemontowanych piecach i innych robotach demontażowych w lokalach i na klatce schodowej;
 • zabudowa uprzednio wykonanych pionów z instalacjami wraz z robotami wykończeniowymi na klatce schodowej i w lokalach mieszkalnych;

2) branży sanitarnej:

 • demontaż istniejących źródeł ciepła – kotły gazowe dwufunkcyjne, orurowanie i grzejniki;
 • demontaż istniejących podgrzewaczy wody użytkowej typu junkers, bojlery elektryczne z instalacją przyłączną;
 • wykonanie nowej instalacji wody zimnej z pionu i ciepłej z cyrkulacją z węzła cieplnego;
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z węzła cieplnego, montaż grzejników;
 • wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w węźle cieplnym – wpięcie instalacji do istniejącej instalacji kanalizacyjnej, montaż wpustu podłogowego, montaż pompy w studni schładzającej;
 • wykonanie instalacji wodociągowej w węźle z montażem zlewu, wodomierza i zaworem czerpalnym;

3) branży elektrycznej:

 • wykonanie zasilania węzła cieplnego;
 • montaż rozdzielnicy elektrycznej;
 • wykonanie instalacji elektrycznych w węźle cieplnym z montażem wyłączników, przełączników i opraw oświetleniowych.
Termin realizacji 31-01-2021 r.
Miejsce realizacji

ul. Pomorska 48 Wrocław

Wadium 1000,00 zł (jeden tysiąc 00/100)
Odbiór specyfikacji

dostępna w formie załącznika do ogłoszenia

Sprawy organizacyjne

szczegółowo opisane w siwz

Sprawy techniczne

szczegółowo opisane w siwz

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat

Termin składania ofert 16-11-2020 r. godz. 12;00
Miejsce otwarcia ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. we Wrocławiu ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat

Termin otwarcia ofert 16-11-2020 r. godz. 12;00
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania
 • nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp;
 • spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.

W zakresie ppkt. 2) Wykonawca ma wykazać, że:

 • w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną mającą w swoim zakresie wykonanie i/lub wymianę instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania i wodnokanalizacyjnych) o wartości, w tym zakresie, nie mniejszej niż 100 000 złotych.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca wykazuje umowy o szerszym zakresie niż wskazany powyżej, zobowiązany jest wskazać wartość robót żądanych przez Zamawiającego.

2) dysponuje co najmniej 1 (jedną) osobą, która będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadającą uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne uprawnienia umożliwiające kierowanie robotami budowlanymi w tej specjalności zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy.

Kryteria wyboru

l.p.

Opis kryteriów oceny

Waga (znaczenie) kryterium

%

1

Cena oferty brutto (C)

60 %

2

Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane powyżej
36 miesięcy (G)

35 %

3

Kryterium społeczne (S)

5 %

Razem:

100 %

 

Załączniki
Wynik ()

do realizacji zadania wybrana została firma:

KONSORCJUM:

MARWENT II Sp. z o.o. s.k.- lider

ul.Główna 63, 42-622 Świerklaniec

1.Elwira Bomba „MARWENT” ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec

2.Marian Szmidt „MARWENT” ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec

3.Gabriela Szmidt „MARWENT” ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec

4.Marian Bomba „MARWENT” ul. Główna 63, 42-622 Świerklaniec

Działający wspólnie w ramach spółki cywilnej MARWENT S.C.