Przetarg

7/RPO/PZM/2020 „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0034/18
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Numer CPV 45000000-7
Numer ogłoszenia w BZP Baza Konkurencyjności Nr 1254899
Data ogłoszenia w BZP 20-07-2020
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablic informacyjnych projektu pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0034/18
ZADANIE I:
1. Remont elewacji frontowej i tylnej z dociepleniem, remont balkonu na III piętrze, remont dachu wraz z przemurowaniem kominów, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej, remont piwnic, wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów oraz naprawa uszkodzeń budynku przy ul. Jedności Narodowej 162 we Wrocławiu.
2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
ZADANIE II:
1. Remont elewacji frontowej i tylnej z dociepleniem, remont dachu, remont klatki schodowej, remont piwnic wraz z wymianą stolarki, wymiana instalacji, wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów oraz naprawa uszkodzeń budynku przy ul. Jedności Narodowej 164 we Wrocławiu.
2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

Termin realizacji 30.10.2020 r. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji robót po uzyskaniu zgody IZ RPO
Miejsce realizacji

nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławi

Wadium szczegółowo opisane w SIWZ
Odbiór specyfikacji

załącznik do ogłoszenia

Sprawy organizacyjne

szczegółowo opisane w SIWZ

Uwaga!

zamawiający koryguje oczywistą omyłkę w treści formularza ofertowego:

Opis przedmiotu zamówienia:Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablic informacyjnych projektu pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0034/18

Sprawy techniczne

szczegółowo opisane w SIWZ

Miejsce składania ofert

Ofertę należy przesłać w formie załącznika w formacie pdf lub innym nieedytowalnym na adres patron@pzm-patron.pl w terminie do 06.08.2020 r. do godz. 12.00.

Termin składania ofert 06.08.2020 R.
Termin otwarcia ofert 06.08.2020 R.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

szczegółowo opisane w SIWZ

Kryteria wyboru

Kryteria oceny ofert: cena - 90%, termin płatności- 10%