Przetarg

8/RPO/PZM/2020 „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164 we Wrocławiu”, numer projektu RPDS.06.03.02-02-0034/18
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, w tym tablic informacyjnych projektu pn. „Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 162,164  we Wrocławiu”,

numer projektu RPDS.06.03.02-02-0034/18

3.1.Zamówienie obejmuje:

ZADANIE I:

  1. Remont  elewacji frontowej i tylnej z dociepleniem, remont balkonu na III piętrze, remont dachu                                  wraz z przemurowaniem kominów, remont klatki schodowej, wymiana stolarki okiennej, remont piwnic,                     wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów oraz naprawa uszkodzeń budynku  przy ul. Jedności Narodowej 162  we Wrocławiu.
  2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej

ZADANIE II:

  1. Remont elewacji frontowej i tylnej z dociepleniem, remont dachu, remont klatki schodowej, remont piwnic wraz z wymianą stolarki, wymiana instalacji, wykonanie izolacji poziomej i pionowej fundamentów oraz naprawa uszkodzeń budynku  przy ul. Jedności Narodowej 164 we Wrocławiu.
  2. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej
Termin realizacji do dnia 15.11.2020 r. z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu realizacji do 31.01.2021 r. po uzyskaniu zgody IZ RPO.
Miejsce realizacji

Wrocław

Wadium 1000,00 zł (jeden tysiąc 00/100)-na każde zadanie
Odbiór specyfikacji

załącznik do ogłoszenia

Sprawy organizacyjne

szczegółowo opisane w siwz

Sprawy techniczne

szczegółowo opisane w siwz

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat

Termin składania ofert do 30.09.2020 r. do godz. 10.00.
Miejsce otwarcia ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66, sekretariat

Termin otwarcia ofert do 30.09.2020 r. do godz. 10.10.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

szczegółowo opisane w siwz

Kryteria wyboru

Kryteria oceny ofert: cena - 90%, termin płatności- 10%