Przetarg

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w budynku Wrocławczyka 37
Rodzaj zamówienia zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej zadania pn. „Remont  piwnic wraz z wykonaniem hydroizolacji oraz opaski odwadniającej nieruchomości położonej przy ul. Michała Wrocławczyka 37 we Wrocławiu”

Okres realizacji przedmiotu umowy określa się od daty podpisania umowy do czasu dokonania ostatecznego odbioru robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru inwestorskiego oraz usunięcia usterek, włącznie z udziałem w odbiorze po usterkowym i gwarancyjnym.

Termin wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę określono na dzień: 15.11.2021-29.04.2022

Termin realizacji zgodnie z informacją w opisie zamówienia
Miejsce realizacji

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej Wrocławczyka 37 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Opis sposobu obliczenia ceny oferty

 1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym.
 2. Cena winna obejmować wszystkie koszty i opłaty, jakie powstaną w związku z wykonywaniem zamówienia przez cały okres pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym wszelkie podatki, w tym także należny podatek VAT (jeśli występuje), narzuty, itd.
 3. Jeżeli ofertę złoży osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, w cenie oferty należy wliczyć składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy, które do Inwestor, zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany byłby naliczyć i odprowadzić.
 4. Dla jednego oferenta dopuszcza się wariantowość cen (np. zależność: cena-liczby pobytów).
 5. Cenę należy podać W PLN.
 6. Osoba uprawniona do kontaktu Agnieszka Kryszałowicz 71 321 05 12 wew 22,691420,245 akryszalowicz@pzm-patron.pl
Sprawy techniczne

Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego, stanowiącego przedmiot postępowania:

 1. Realizowanie obowiązków wynikających z ustawy Prawo Budowlane, w tym:
 2. Reprezentowanie inwestora na terenie robót budowlanych poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, decyzją nakazową PINB 635/2019 z dnia 28.05.2019 r., przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
 3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 Prawa Budowlanego – w tym
 4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
 5. Udział w czynnościach odbiorowych (odbiorów częściowych i odbioru końcowego),
 6. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
 7. Kontrolowanie rozliczeń budowy.
 8. Pobyt na terenie robót budowlanych minimum raz w miesiącu, jednak nie mniej niż liczba zaoferowanych dni przedstawionych w ofercie (za wyjątkiem przestoju w robotach, gdzie częstotliwość pobytu można ograniczyć do niezbędnego minimum) oraz na uzasadnione wezwanie Zamawiającego oraz kierownika budowy oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
 9. Dokonywanie dla inwestora oceny stanu zaawansowania prac Wykonawcy oraz zgodności ich prowadzenia z dokumentacją, harmonogramem realizacji inwestycji w celu sporządzenia przez Wykonawcę okresowego rozliczenia Wykonawcy,
 10. Zapoznawanie się z dokonanymi wpisami do dziennika budowy i w razie potrzeby ustosunkowywanie się do nich,
 11. Rozstrzyganie w porozumieniu z przedstawicielem inwestora i kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii wraz z akceptacją autora dokumentacji technicznej,
 12. Udział w naradach technicznych powoływanych do oceny lub rozstrzygnięcia spraw robót budowlanych w toku ich trwania, a także w komisjach dokonujących odbioru robót
 13. Branie udziału w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy państwowe i samorządowe, a w szczególności w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany
 14. Sprawdzanie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót, dokumentów i zaświadczeń wymaganych przez Inwestora niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
 15. Współpraca z osobą sprawującą nadzór autorski i uzyskanie od niej opinii lub zgód na zmiany dotyczące dokumentacji projektowej, a także powiadamianie Inwestora i projektanta w każdym przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji, o ile wystąpi taka potrzeba,
 16. Stwierdzanie terminu zakończenia robót,
 17. Wszystkie inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Ponadto w trakcie trwania okresu gwarancyjnego na roboty budowlane przez Wykonawcę, osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązana będzie w szczególności do:

 1. Nadzorowania realizacji robót związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym i poświadczenia ich wykonania,
 2. Oceny wykonania robót w okresie gwarancyjnym,
 3. Uczestniczenia w odbiorze ostatecznym, bezpośrednio przed zakończeniem okresu gwarancyjnego.
Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Inspektor nadzoru - Wrocławczyka 37":  w siedzibie II Oddział PZM-Patron Sp. z.o.o. ul. Reja 41 lub mailowo (poprzez skan oferty w wersji papierowej) na adres: reja@pzm-patron.pl

Termin składania ofert 8.11.2021 godz.12.30
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

1.       Ofertę należy sporządzić zgodnie z informacjami wynikającymi z treści niniejszego zapytania ofertowego, z zachowaniem jej czytelności.

2.       Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta.

3.       Do złożenia oferty uprawnione są zarówno osoby fizyczne, jak i prawne.

4.       Do oferty należy dołączyć:

a.       Kserokopię uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

b.       Potwierdzenie członkostwa we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego – aktualne na dzień składania oferty

c.       Kserokopię dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań stawianych w art. 37c Ustawy o Ochronie Zabytków i Opieki nad Zabytkami dot. niezbędnych kwalifikacji dla osób kierujących lub prowadzących nadzór inwestorski nad obiektami wpisanymi do rejestru zabytków. Oferent musi wykazać się min. 18 miesięcznym doświadczeniem przy pracy przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Dokumentem może być spis obiektów, wraz z numerem wpisu do rejestru zabytków oraz okresem pracy przy danym obiekcie (wymóg opcjonalny)

5.       W przypadku nie dołączenia do oferty wymaganych dokumentów  (pkt. 4a, 4b), oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

6.       Koszt opracowania i złożenia oferty ponosi Oferent.

7.       Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie 1 ofertę,  w ramach której może zaproponować różne warianty cenowe.

Kryteria wyboru

Opis kryteriów wspomagających, którymi Inwestor będzie mógł się kierować przy wyborze oferty wraz podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert (Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru z pośród Ofert):

Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga kryterium

1

Cena

70%

2

Liczba oferowanych pobytów na budowie w ciągu tygodnia

30%

 

Inwestor/Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Punkty w kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:

(cena oferty najtańszej)/(cena oferty badanej) * 70 = liczba punktów

Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Punkty za kryterium „Liczba oferowanych pobytów na budowie w ciągu tygodnia” zostaną przyznane w skali od 0 do 30:

Liczba oferowanych pobytów na budowie w ciągu tygodnia, potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub dziennika pobytów (za wyjątkiem potwierdzonych przestojów robót budowlanych i dni ustawowo wolnych od pracy)

Liczba punktów

1 i mniej pobytów w miesiącu

0

2-3 pobytów w miesiącu

5

Min. 1 pobyt w tygodniu

10

W przypadku tygodnia bez jakichkolwiek dni wolnych od pracy będzie to min. 2 pobyty od poniedziałku do piątku

15

W przypadku tygodnia bez jakichkolwiek dni wolnych od pracy będzie to min. 3 pobyty od poniedziałku do piątku

20

W przypadku tygodnia bez jakichkolwiek dni wolnych od pracy będzie to min. 4 pobyty od poniedziałku do piątku

25

W przypadku tygodnia bez jakichkolwiek dni wolnych od pracy będzie to min. 5 pobyty od poniedziałku do piątku, minimum 1 raz dziennie

30

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru ofert