Przetarg

Przebudowa balkonów oraz remont elewacji frontowej .
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Przebudowa balkonów oraz  elewacji frontowej w budynku Barlickiego 26 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

osoba do kontaktu- Wojciech Kupczak tel. 321 14 33 wew. 42

Sprawy techniczne

Załączony przedmiar jest przedmiarem pomocniczym, Wykonawca oszacuje wszystkie koszty wykonania prac na podstawie projektu budowlanego dostępnego do wglądu w siedzibie zamawiającego przy ul. Miechowity 1 . Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia .

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 30-11-2021
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy