Przetarg

Remont elementów konstrukcyjnych piwnic przy ulicy Wyszyńskiego 102 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont elementów  konstrukcyjnych piwnic przy ulicy Wyszyńskiego 102 we Wrocławiu.

Załączony przedmiar jest przedmiarem pomocniczym,  Wykonawca oszacuje wszystkie koszty wykonania prac na podstawie projektu budowlanego .  Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia .

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 20-01-2022
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.