Przetarg

Remont elewacji budynku przy ul Żeromskiego 50 we Wrocławiu.
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont  elewacji  budynku  przy ul Żeromskiego 50 we Wrocławiu.

Załączony przedmiar jest przedmiarem pomocniczym, wykonawca oszacuje wszystkie koszty wykonania prac na podstawie projektu budowlanego . Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia

Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 2022-01-31
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.