Przetarg

Remont elewacji frontowej i podwórzowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowska 19 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej i podwórzowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Piastowska 19 we Wrocławiu

UWAGA  zmiana terminu składania ofert

Termin realizacji 2021 - zmiana terminu
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: inspektor nadzoru budowlanego Waldemar Barszcz 071 321 05 12 wew.25, 603 808 494

 

Sprawy techniczne

Oferty należy składać w oparciu o załączony przedmiar robót.

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert Zmiana Terminu do 20.12.2021 r.
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, dokumentacji archiwalnej

budynku znajdującej się w archiwalnych zasobach miejskich.

W dniu przekazania przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii

złożonych wniosków o udostępnienie dokumentacji archiwalnej z zasobów archiwum miejskich

Archiwum Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Archiwum Budowlanego

Miasta Wrocławia, niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy.