Przetarg

Remont elewacji frontowej wraz z wykuszem budynku mieszkalnego przy ulicy Barlickiego 24 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowej wraz z wykuszem budynku mieszkalnego przy ulicy Barlickiego 24 we Wrocławiu-

Załączony przedmiar jest przedmiarem pomocniczym, Wykonawca oszacuje wszystkie koszty wykonania prac na podstawie projektu budowlanego i STWiOR. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji umowy i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia .

Termin realizacji 2021/2022
Sprawy organizacyjne

Osoba do kontaktu -Wojciech Kupczak , tel. 71 321 14 33 wew. 42

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. Oddział I przy ulicy Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 05.02.2022
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.