Przetarg

Remont elewacji frontowych wraz z balkonami, remont piwnic i kominów oraz remont i docieplenie elewacji podwórzowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jedności Narodowej 170 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Remont elewacji frontowych wraz z balkonami, remont piwnic i kominów oraz remont i docieplenie elewacji podwórzowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jedności Narodowej 170 we Wrocławiu, w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową.

Termin realizacji 2019
Miejsce realizacji

ul. Jedności Narodowej 170 we Wrocławiu

Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami- Krystyna Emert tel. 71/ 321-14-33 wew. 42; Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokumentacją techniczną dostępną u inspektora nadzoru

Miejsce składania ofert

Prywatny Zarząd Mieszkaniowy Sp. z o.o. ul. Miechowity 1 we Wrocławiu

Termin składania ofert 04.03.2019
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

Warunkiem udziału w postępowaniu będą złożone referencje na podstawie których: - wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert wykonał z należytą starannością przynajmniej dwa zamówienia na roboty o podobnym charakterze i wartości.

Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy