Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dokumentacji na elewację od strony podwórza z ociepleniem 15-20 cm wraz z wykonaniem izolacji od strony podwórzowej dla budynku przy ul. Roentgena 9 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie dokumentacji na elewację od strony podwórza z ociepleniem 15-20 cm wraz z wykonaniem izolacji od strony podwórzowej dla budynku przy ul. Roentgena 9 we Wrocławiu

Termin realizacji 60 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 31.03.2021 r
Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, dokumentacji archiwalnej

budynku znajdującej się w archiwalnych zasobach miejskich.

W dniu przekazania przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kserokopii

złożonych wniosków o udostępnienie dokumentacji archiwalnej z zasobów archiwum miejskich

  1. Archiwum Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, Archiwum Budowlanego

Miasta Wrocławia, niezbędnej do realizacji przedmiotu umowy.