Przetarg

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej oraz elewacji podwórzowej z ociepleniem w postaci projektu wykonawczego zgodnie z decyzją PINB nr 342/2021 dla budynku przy ul. Nauczycielska 4 we Wrocławiu
Rodzaj zamówienia Usługa
Rodzaj przetargu Zapytanie ofertowe
Przedmiot zamówienia
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji frontowej oraz elewacji podwórzowej z ociepleniem w postaci projektu wykonawczego zgodnie z decyzją PINB nr 342/2021  dla budynku przy ul. Nauczycielska 4  we Wrocławiu
Termin realizacji 90 dni od zawarcia umowy
Sprawy organizacyjne

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Inspektor nadzoru Waldemar Barszcz Oddział II, ul. Reja 41 we Wrocławiu tel. 071/321-05-12 wew. 25, 603 808 494

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać osobiście: w siedzibie PZM-Patron we Wrocławiu przy ul. Sępa Szarzyńskiego 62-66 lub w oddziale II przy ul. Reja 41, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30

Termin składania ofert 08.03.2021r.
Warunki udziału w postępowaniu/Inne wymagania

Realizacja robót ujętych w decyzji powinna być uzgodniona z Miejskim Konserwatorem Zabytków

Kryteria wyboru

Wspólnota Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru Wykonawcy.